Uchwała Zjazdu stanowi, że Krajowa Rada może w szczególnie uzasadnionych przypadkach podejmować decyzje o umorzeniu naliczonych składek członkowskich. Zgodnie z nowo przyjętą procedurą wnioski w tej sprawie doradcy mogą składać we właściwym miejscowo Regionalnym Oddziale Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Te, które zostaną skierowane bezpośrednio do Biura KIDP w Warszawie będą przekazywane do właściwego miejscowo Oddziału Regionalnego.

Wniosek powinien być złożony na druku, którego wzór jest załącznikiem do opracowanej przez KRDP procedury. Może być także składany w innej formie, ale musi zawierać wszystkie elementy zawarte we wzorze. Wniosek doradcy podatkowego jest najpierw opiniowany przez zarząd właściwego Oddziału. W razie potrzeby zarządy mogą wzywać doradców do uzupełnienia wniosków o dokumenty konieczne do sporządzenia opinii lub żądać od wnioskodawców wyjaśnień w celu ustalenia stanu faktycznego.

Po podjęciu decyzji zarząd Regionalnego Oddziału przekazuje proponowane rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem do KRDP. Wnioski doradców podatkowych z dołączoną dokumentacją zgromadzoną w trakcie postępowania oraz opinią Oddziału rozpatruje powołany spośród członków KRDP Zespół do spraw rozpatrywania wniosków o umorzenie naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich, powołany na mocy odrębnej uchwały KRDP. Zespół przekazuje swoje rekomendacje Krajowej Radzie Doradców Podatkowych, która podejmuje uchwałę w tej sprawie, a następnie informuje wnioskodawcę o swojej decyzji oraz przesyła do Zarządów RO KIDP odpis podjętej uchwały.

W przypadku wystąpienia nowych okoliczności mających istotny wpływ na rozstrzygnięcie sprawy (np. zmiany stanu faktycznego), wnioskodawca może zwrócić się do KRDP z nowym wnioskiem.

Opisaną procedurę stosuje się odpowiednio do osób skreślonych z listy doradców podatkowych, a także do wniosków złożonych do dnia uchwalenia omawianych przepisów, a nie rozpatrzonych do czasu jej wejścia w życie.

Wzór wniosku i oświadczeń jest zawarty w uchwale nr 442/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 13 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia procedury umarzania naliczonych i niezapłaconych składek członkowskich, która jest opublikowana w serwisie internetowym KIDP.

Dowiedz się więcej z książki
Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł