Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka akcyjna. Chciała się upewnić, czy ma rację twierdząc, że dodatkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych stanowi koszty uzyskania przychodów.

Liczy się związek między kosztem a przychodem

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, że kosztami uzyskania przychodów są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Podatnik ma zatem prawo zaliczyć do nich wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Zobacz również: Dopłaty do wczasów pod gruszą i wizyty u rodziny nie są wolne od PIT >>

Odpisy, które obciążają pracodawcę

Organ podatkowy zwrócił jednak uwagę, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o CIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Kosztem uzyskania przychodów są jednak podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy oraz odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, jeżeli środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

Czytaj w LEX:

Według organu interpretacyjnego, dla celów podatkowych odpisy i zwiększenia na ZFŚS stanowią koszt uzyskania przychodów pracodawcy, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: są tworzone na podstawie ustawy o ZFŚŚ, w rozumieniu ustawy o ZFŚS obciążają koszty działalności pracodawcy, a środki pieniężne stanowiące równowartość tych odpisów i zwiększeń zostały wpłacone na rachunek funduszu.

 

 

Zgodnie z art. 5 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, fundusz tworzy się z odpisu podstawowego (odprowadzanego obowiązkowo) oraz zwiększeń, tzw. odpisu dodatkowego (odprowadzanego fakultatywnie), którego pracodawca może dokonać na zasadzie dobrowolności.

Interpretacja z 24 lipca 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.160.2019.2.AD