Przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów należy wziąć pod uwagę, wartość nabycia poszczególnych składników wkładu niepieniężnego (faktycznie poniesione wydatki na ich nabycie) oraz ewentualne, poniesione wydatki związane z objęciem tych udziałów.

Kosztem uzyskania przychodów nie będzie wartość składników aportu wyceniona wg cen rynkowych. W sytuacji gdy, przedmioty wyposażenia wraz z gruntem rolnym nie stanowiły środka trwałego, brak jest możliwości zastosowania w przedmiotowej sprawie art. 22 ust. 1e pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ponadto wskazać należy, iż w myśl art. 22 ust. 1i tej ustawy, jeżeli podatnik w związku z obejmowaniem udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny poniósł wydatki związane z objęciem tych udziałów (akcji), to wydatki te powiększają koszty uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 1e.

Reasumując, w sytuacji objęcia przez podatnika udziałów w spółce z o.o. w zamian za niewykorzystywane w działalności gospodarczej składniki wkładu niepieniężnego - dochodem podlegającym opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych, będzie nadwyżka wartości nominalnej udziałów w spółce objętych w zamian za ten wkład ponad koszty uzyskania przychodów w wysokości faktycznie poniesionych przez podatnika wydatków na nabycie tych przedmiotów wkładu niepieniężnego stosownie do art. 22 ust. 1e pkt 3 ustawy PIT oraz w przypadku ich poniesienia - wydatki związane z objęciem udziałów w spółce.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 17 stycznia 2012 r., IPTPB2/415-641/11-2/MP.