Zdaniem resortu finansów (odpowiedź na zapytanie poselskie nr 6404) faks wysłany do urzędu spełnia warunki formy pisemnej. O zachowaniu terminu wniesienia pisma przesłanego za pomocą faksu decyduje nie data jego nadania, a moment wpływu pisma do organu podatkowego.

MF zwróciło uwagę, że podań wniesionych faksem - jako podań pisemnych - w żadnym wypadku nie można traktować jako niebyłych. Inną kwestią jest łączący się z takim sposobem składania podania brak własnoręcznego podpisu osoby, od której to podanie pochodzi. Posłużenie się faksem w celu wniesienia podania powoduje, że do organu podatkowego wpływa kopia pisma. Takie podanie dotknięte jest brakiem formalnym, nie zawiera bowiem własnoręcznego podpisu osoby wnoszącej podanie. Obowiązkiem organu podatkowego jest w takiej sytuacji wezwanie wnoszącego podanie do uzupełnienia tego braku formalnego w terminie siedmiu dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
 

Krajowa Administracja Skarbowa. Komentarz Andrzej MeleziniKrajowa Administracja Skarbowa. Komentarz >>
Cenieni eksperci szczegółowo omawiają strukturę oraz kompetencje nowo powstałej administracji celno-skarbowej.