Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego. Ta reguła dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał do dnia 1 lutego roku podatkowego.

Obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej (np. spółki osobowe), na które środek transportowy jest zarejestrowany. Właścicielami środków transportowych spółki cywilnej są wspólnicy (każdy z osobna), a więc pojazd pozostaje we współwłasności. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych - w ramach spółki lub nie - obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. Czytaj więcej>>>