Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do 15 lutego i do 15 września każdego roku podatkowego. Ta reguła dotyczy sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstał do dnia 1 lutego roku podatkowego.
Obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej (np. spółki osobowe), na które środek transportowy jest zarejestrowany. Właścicielami środków transportowych spółki cywilnej są wspólnicy (każdy z osobna), a więc pojazd pozostaje we współwłasności. Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych - w ramach spółki lub nie - obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.
Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2025).
Od nowego roku obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2015 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. poz. 2245).
Elektroniczny wzór deklaracji DT-1 został udostępniony w centralnym repozytorium dokumentów elektronicznych, prowadzonym w ramach ePUAP.
Jednocześnie przywrócono możliwość przesyłania deklaracji drogą elektroniczną z wykorzystaniem własnych systemów teleinformatycznych jednostek samorządu terytorialnego.