Projekt zakłada, że na wniosek osoby fizycznej spełniającej ustawowe warunki otrzymania wpisu na listę, Komisja Egzaminacyjna może zwolnić osobę wnioskującą z danej dziedziny egzaminu na doradcę podatkowego, ograniczając jego zakres. Warunkiem jest, aby wykazała ona, że zdała z wynikiem pozytywnym egzamin uniwersytecki lub równorzędny, którego program obejmuje w całości zakres tematyczny danej dziedziny egzaminu na doradcę podatkowego. Zwolnienie stosuje się wyłącznie do części pisemnej egzaminu i nie dotyczy dwóch dziedzin objętych egzaminem: analizy podatkowej oraz przepisów o doradztwie podatkowym i etyki zawodowej. W projekcie zapisano, że za egzamin równorzędny z egzaminem uniwersyteckim uznaje się egzamin uczelni posiadającej uprawnienia do nadawania tytułu doktora nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu lub nauk prawnych. W przypadku zwolnienia Komisja Egzaminacyjna wydaje decyzję, od której nie przysługuje odwołanie.

Jeśli chodzi o zmiany dotyczące praktyk zawodowych proponuje się, aby obejmowały one zapoznanie się z wykonywaniem doradztwa podatkowego. Praktykę po zdaniu egzaminu kandydaci do zawodu mieliby odbywać u doradców podatkowych lub w spółkach doradztwa podatkowego.

Szczegółowe uregulowania dotyczące egzaminów oraz praktyk ma określić w drodze rozporządzenia Minister właściwy do spraw finansów publicznych.

Projekt ustawy  o ułatwieniu dostępu do wykonywania zawodów finansowych, budowlanych i transportowych jest dostępny na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości o raz w serwisie internetowym KIDP.