Według danych MF, szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2023 r. wyniosło:

  • dochody 270,6 mld zł, tj. 44,8 proc.
  • wydatki 283,3 mld zł, tj. 42,1 proc.
  • deficyt 12,7 mld zł, tj. 18,7 proc.

W okresie styczeń - czerwiec 2023 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 7 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - czerwiec 2022 r. o ok. 6,4 mld zł. 

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - czerwiec 2023 r. wyniosło 283,3 mld zł, tj. 42,1 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2022 (235,9 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 47,4 mld zł, tj. 20,1 proc.

Z danych MF wynika, że wyższe wykonanie wydatków odnotowano w części 73 - Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o ok. 20 mld zł). Było to związane z przejęciem od jednostek samorządu terytorialnego od czerwca 2022 r. zadania związanego z wypłatą świadczenia 500+. Jednocześnie, głównie w wyniku tej zmiany, niższe wykonanie odnotowano w budżetach wojewodów (mniej o 17,7 mld zł). Natomiast w zakresie dotacji przekazanej do FUS na wypłatę świadczeń gwarantowanych przez państwo wykonanie wyniosło 20,8 mld zł i było wyższe od wykonania w tym samym okresie roku 2022 o 3,4 mld zł tj. ok 19,5 proc.

Resort poinformował, że w ramach części 82 – Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego wykonanie było wyższe o 6,8 mld zł w związku ze wzrostem wydatków na część oświatową subwencji ogólnej. W części 79 – Obsługa długu Skarbu Państwa przekazano więcej o 13,5 mld zł głównie w wyniku wzrostu kosztów obsługi długu krajowego w efekcie wzrostu stóp procentowych.

Czytaj w LEX: Zmiany w sprawozdawczości budżetowej 2023 r. >

- Jednakże dotychczasowy poziom wydatków na obsługę zadłużenia pozostaje na niskim poziomie w stosunku do prognoz przyjętych do ustawy budżetowej na 2023 rok, ze względu na nierównomierny rozkład płatności w ciągu roku. Wyższe wykonanie odnotowano również w ramach części 29 – Obrona narodowa o 13,7 mld zł w związku ze zwiększonymi potrzebami w zakresie zakupu uzbrojenia - poinformowało ministerstwo.