Pytanie

Podatnik w 2015 r. złożył do urzędu wniosek o zaniechanie poboru zaliczek na podatek dochodowy. Umotywował to tym, iż w zeznaniu rocznym za 2015 r. skorzysta z ulgi abolicyjnej i podatek wyniesie 0 zł. Podał też, że będzie wykonywał prace dla firmy z siedzibą w kraju, z którą Polska ma podpisaną umowę tzw. odliczenia podatkowego. Nie miał żadnych dochodów w Polsce. Urząd wydał decyzję pozytywną w lipcu 2015 r. oparciu o materiał dowodowy. W sierpniu 2015 r. zmienił się pracodawca podatnika i kraj pracy, ale nadal był to kraj, z którym Polska ma podpisaną umowę tzw. odliczenia podatkowego.

Czy otrzymana wcześniej decyzja obejmuje także ten drugi kraj i nowego pracodawcę?

Czy należało wystąpić z drugim wnioskiem na drugiego pracodawcę?

Odpowiedź

Decyzja w sprawie zaniechania poboru zaliczek na podatek dochodowy dotyczy konkretnego płatnika podatku dochodowego. Zmiana pracodawcy powoduje, że dotychczasowa decyzja staje się bezprzedmiotowa, a podatnik powinien wystąpić do organu podatkowego z nowym wnioskiem. Rodzi się jednak pytanie, czy podatnik w ogóle musiał składać taki wniosek.

Uzasadnienie

Na wstępie należy powołać art. 32 ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym zakład pracy nie pobiera zaliczek na podatek dochodowy od dochodów uzyskanych przez pracownika z pracy wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że dochody te podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na wniosek podatnika zakład pracy pobiera zaliczki na podatek dochodowy według skali podatkowej potrącając z podatku polskiego podatek zapłacony z zagranicą, zgodnie z metodą potrącenia.

Jeżeli zatem podatnik podlegał opodatkowaniu za granicą występowanie z wnioskiem o zaniechanie poboru zaliczek było całkowicie niepotrzebne. Płatnik z mocy prawa nie powinien pobierać takiej zaliczki.

Zakładając jednak, że od wypłaconego wynagrodzenia powinny być w Polsce odprowadzane zaliczki na podatek dochodowy, złożony wniosek był zasadny, a organ podatkowy w formie decyzji wyraził zgodę na niepobieranie zaliczek. Na mocy bowiem art. 22 § 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zwolnić płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli:

1) pobranie podatku zagraża ważnym interesom podatnika, a w szczególności jego egzystencji, lub

2) podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy.

Z powyższego przepisu wynika, że organ podatkowy może zwolnić od poboru płatnika. A więc decyzja w sprawie zaniechania poboru zaliczek jest adresowana do konkretnego podmiotu (płatnika). Zmiana pracodawcy oznacza, że decyzja staje się bezprzedmiotowa. Jeżeli podatnik chciałby wciąż mieć zaniechany pobór zaliczek na podatek dochodowy powinien złożyć ponowny wniosek wskazując w nim dane nowego płatnika.

Dowiedz się więcej z książki
Podatki dochodowe. 522 wyjaśnienia i interpretacje
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł