Odpowiedź:
Zapłatę czynszu komornikowi można ująć w kosztach.
Uzasadnienie:
Zasadą jest, że podstawą ujęcia w PKPiR są rachunki i faktury (§ 12 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 1037 z późn. zm.) – dalej r.p.k.p.r. Dowodem księgowym mogą być również inne dowody stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
a) wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
b) datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
c) przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
d) podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych
Wydaje się zatem, że w przypadku zajęcia wierzytelności, zapłacony komornikowi czynsz można zaksięgować w KPiR. Nie będą jednak wystarczającą podstawą same potwierdzenia przelewów, należy zachować w prowadzonej dokumentacji umowę najmu, doręczone zajęcie oraz potwierdzenia przelewów. Dopiero ten zestaw wierzytelności może stanowić łącznie prawidłowy dowód księgowy.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z dnia 15 września 2011 r., ILPB1/415-786/11-6/AA czy dawniejszej informacji Urzędu Skarbowego w Bochni z dnia 3 sierpnia 2005 r.,RP/415-7/05.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 15.06.2015 r.