Odpowiedź:

Wynagrodzenie zarządu spółki córki może być kosztem podatkowym.

Uzasadnienie:

Wynagrodzenie wypłacane z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce-córce powiązane jest z przychodami, może więc stanowić koszt podatkowy (art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.). Są to bowiem przychody spółki-matki z działalności gospodarczej (art. 5 ust. 3 u.p.d.o.p.). Działalność delegowanego zarządu stanowi przejaw aktywności wspólnika (por. stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 16 stycznia 2014 r., IPPB3/423-887/13-2/GJ). Pełnienie przez delegowanego członka zarządu swej funkcji w imieniu spółki z o.o., która jako osoba prawna nie może jej pełnić samodzielnie, uznać należy za wyraz dbałości wspólnika o spółkę komandytową i jej zyski. Ekwiwalentem za zapewnienie działania nowego członka zarządu będzie dla wspólnika (spółki z o.o.) wypłacony przez spółkę udział w zysku. W opisanej sytuacji pełnienie przez członka zarządu funkcji w zarządzie uznać należy, w kontekście zobowiązań wspólnika, za przejaw aktywności samego wspólnika, co jednak nie jest uznawane za świadczenie nieodpłatne wspólnika (tak Minister Finansów w interpretacji z 3 lutego 2011 r. ITPB3/423-618/10/AM).

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 31.10.2016 r.
 

Vademecum Doradcy Podatkowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Doradcy Podatkowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami