Pytanie

Firma handlująca towarami do maszyn stolarskich zorganizowała dni otwarte. Wydatki na zorganizowanie dni otwartych to zakup m.in. kiełbasek, napojów, oświetlenia, wynajmu.
Czy "dni otwarte" to reklama czy reprezentacja?
Czy wymienione wydatki stanowią koszt podatkowy?
Jeżeli tak, to jak powinien być zaksięgowany taki koszt, w kwocie brutto czy netto?

Odpowiedź

Moim zdaniem wydatki poniesione na najem i oświetlenie nie mają charakteru wydatków na reprezentację, a więc co do zasady stanowią one koszty uzyskania przychodów - w kwocie netto. Natomiast charakter taki mają wydatki na kiełbaski i napoje, zatem nie stanowią one, co do zasady, kosztów uzyskania przychodów.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p., nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Jak wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 25 kwietnia 2013 r., IPTPB3/423-25/13-4/GG, wydatki na reprezentację, to wszelkie wydatki związane nie tylko z reprezentowaniem firmy podatnika na zewnątrz, ale także wydatki związane z tworzeniem określonego, pozytywnego wizerunku firmy. Określone działania podatnika i związane z nimi wydatki realizują często różne cele. Wydatki o charakterze reklamowym lub promocyjnym mają charakter kosztowy, bo co do zasady są podejmowane w celu osiągnięcia przychodu i nie zostały, rodzajowo, wyłączone z kosztów przez ustawodawcę. Wydatki na reprezentację nie są kosztami uzyskania przychodu z woli ustawodawcy, choćby nawet powodowały zwiększenie przychodu.

Dalej organ podatkowy wskazał, że w praktyce trudności w zakresie zaliczenia określonego wydatku do kosztów dotyczą najczęściej sytuacji, gdy wydatek można powiązać jednocześnie z realizacją celów reklamowych i promocyjnych oraz celów wizerunkowych podatnika. W takiej sytuacji decydujące znaczenie powinno mieć ustalenie, jaki jest zasadniczy cel danego działania i związanego z nim wydatku. Ponadto istotne jest ustalenie, czy możliwe jest wyodrębnienie wydatków ponoszonych na reklamę i wydatków ponoszonych na reprezentację.

Moim zdaniem w sytuacji opisanej w pytaniu bez wątpienia wydatki poniesione na najem i oświetlenie nie mają charakteru wydatków na reprezentację, natomiast charakter taki mają wydatki na kiełbaski i napoje.
Wydatki na najem i oświetlenie należy, co do zasady, ująć w kosztach uzyskania przychodów w kwocie netto, ze względu na treść art. 16 ust. 1 pkt 46 u.p.d.o.p.