Pytanie

Spółka X sp. z o.o. podpisała z wykonawcą umowę na przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego. Zgodnie z podpisaną umową wynagrodzenie jest płatne po skończeniu poszczególnych etapów. W 2012 r. zostały dostarczone licencje na programy (został wykonany więc I etap umowy) i spółka zapłaciła Wykonawcy wynagrodzenie za realizację I etapu umowy. W 2013 r. zostały wykonane pozostałe etapy umowy, za które nastąpiła zapłata i system informatyczny został wprowadzony do ewidencji WNiP. Spółka zamierza skorzystać z ulgi na nowe technologie.
Czy zatem dokonaną w 2012 r. płatność wynagrodzenia za realizację I etapu umowy można traktować jako przedpłatę może ona zostać uznana za poniesioną w roku wprowadzenia nowej technologii do ewidencji WNiP (będzie stanowiła podstawę do obliczenia wysokości ulgi na nowe technologie)?

Odpowiedź

Wydatki na wdrożenie nowego oprogramowania i nabycie na nie licencji stanowią podstawę obliczenia ulgi na nowe technologie, bowiem składają się na wartość początkową powstającej wartości niematerialnej.

Uzasadnienie

Wydatki na wdrożenie nowego oprogramowania i nabycie na nie licencji stanowią podstawę obliczenia ulgi na nowe technologie bowiem składają się na wartość początkową powstającej wartości niematerialnej. Również wydatki tego rodzaju zatem poniesione w roku poprzedającym wdrożenie technologii dadzą prawo do odliczenia. Proszę bowiem zauważyć, że podstawa obliczenia ulgi na nowe technologie jest kwota wydatków poniesionych w 3 kolejnych latach z tym, że wprowadzenie do ewidencji powinno mieć miejsce nie później niż w roku następującym po roku, w którym poniesiono zaliczki na poczet wydatków na nabycie nowych technologii (art. 18b ust. 5 u.p.d.o.p.). Przepisy u.p.d.o.p. nie precyzują co należy rozumieć pod pojęciem tych zaliczek i przedpłat – w szczególności, czy obejmują one płatności częściowe.

Art. 18b ust. 4 u.p.d.o.p. odsyła do wartości początkowej, za którą uważa się cenę nabycia, zgodnie z art. 16g ust. 3 u.p.d.o.p. stanowiącą kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem, w tym instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Wydatki należne sprzedającemu (zakup licencji), jak również związane z wdrożeniem nowej technologii są elementem wartości początkowej wartości niematerialnej i prawnej. Tak ustalona wartość początkowa będzie wielkością podlegającą odliczeniu od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b u.p.d.o.p., zatem wszelki płatności, które składają się na tę wartość początkową (w przypadku oprogramowania – na nabycie licencji i wdrożenie) poniesione przed przyjęciem WNiP do używania będą stanowiły przedpłaty na jej nabycie.

Podobne stanowisko wyrażono m.in. w interpretacji ministra finansów z 9 marca 2011 r., IBPBI/2/423-1830/10/JD.