Pytanie

Jako osoba fizyczna, mam zamiar dokonać transakcji zamiany samochodu na inny, który oferuje druga strona, również osoba fizyczna. Zarówno ja jak i druga strona transakcji, zakupiliśmy swoje dotychczasowe samochody odpowiednio: 3 lata temu oraz ponad 1 rok temu.
Czy w tym przypadku będziemy obowiązani płacić PCC?
Żadna ze stron nie będzie mieć przychodu. Dopłata, którą dostanę w wysokości 4000 zł, zostanie przeznaczona na bieżący remont "nowego" samochodu i tym samym nie będę mieć żadnych korzyści materialnych z tego tytułu.

Odpowiedź

Tak, czynność tę należy opodatkować podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Uzasadnienie

Jak wynika z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) – dalej u.p.c.c., umowy zamiany rzeczy podlegają opodatkowaniu PCC.

Podstawą opodatkowania jest w tym przypadku wartość rynkowa rzeczy, od której przypada wyższy podatek (art. 6 ust. 1 pkt 2 lit. b u.p.c.c.). Obowiązek podatkowy natomiast ciąży na stronach czynności (art. 4 pkt 2 u.p.c.c.). Strony umowy zobowiązane są do zapłaty podatku solidarnie. Oznacza to, że fakt zapłaty PCC przez jedną ze stron, poprzedzony złożeniem deklaracji PCC zwalnia drugą stronę czynności od dokonania tego obowiązku. Przy czym nie ma tu przeszkód aby strony czynności niejako podzieliły się obowiązkiem zapłaty podatku. Właściwym miejscowo do rozliczenia tej czynności jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania jednej ze stron (art. 12 ust. 3 pkt 2 u.p.c.c.).

Podatek od czynności cywilnoprawnych, jak sama nazwa wskazuje, należny jest w związku z dokonaniem przez podatnika określonej czynności. Nie jest tu istotny fakt czy podatnik w związku daną czynnością uzyskał korzyść materialną czy też takiej korzyści nie uzyskał.