Odpowiedź:

Spółka będzie miała w takim przypadku obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla opodatkowania dywidend.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałówUzasadnienie:

Dywidendy, czyli wypłaty z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, należy odróżnić od uzyskiwanych przez udziałowców spółek z o.o. dochodów z odpłatnego zbycia udziałów, w tym również w celu ich umorzenia. Te dwie kategorie dochodów (przychodów) osób fizycznych będących udziałowcami spółek z o.o., generują różne skutki w podatku dochodowym od osób fizycznych. Pierwsze z nich (dywidendy) opodatkowuje się w całości zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% przychodu (art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Drugie natomiast – dochody z odpłatnego zbycia udziałów – podatkiem dochodowym w wysokości 19% od uzyskanego dochodu (art. 30b ust. 1 u.p.d.o.f.).
Należy jednak odróżnić odpłatne zbycie udziałów w celu ich umorzenia (tzw. umorzenie dobrowolne) od umorzenia przymusowego/warunkowego. Przedstawione w pytaniu okoliczności nie wskazują abyśmy mieli tu do czynienia z zaistnieniem dwóch niezależnych czynności prawnych – tj. zbyciem udziałów przez wspólnika na rzecz spółki oraz ich umorzeniem przez spółkę. Nie dochodzi tu zatem do czynności odpłatnego zbycia udziałów w celu ich umorzenia, ale do ich umorzenia przymusowego/warunkowego. Co zaś istotne, w przypadku umorzenia warunkowego/przymusowego, przychód opodatkowuje się na takich samych zasadach jak przychód z dywidend, czyli zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% od przychodu (zob. interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 stycznia 2014 r., IPPB2/415-736/13-2/PW). Fakt, czy spółka dokona wypłaty z kapitału zapasowego, czy z gotówki zebranej na rachunku bankowym, nie wpłynie na sposób opodatkowania przychodu wspólników.

Krzysztof Kamiński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  16.06.2016 r.