W lipcu przyjęliśmy środek trwały do ewidencji środków po błędnej wartości (zaniżonej). We wrześniu skorygowaliśmy wartość OT do wartości prawidłowej i skorygowaliśmy wartość amortyzacji za sierpień i wrzesień.
Czy różnica między amortyzacją początkową (od mniejszej wartości środka trwałego) a wartością skorygowaną za miesiące sierpień i wrzesień jest kosztem podatkowym?
Moim zdaniem różnica odpisów amortyzacyjnych, o której mowa w pytaniu stanowi koszty uzyskania przychodów.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dalej u.p.d.o.p., podatnicy mają obowiązek m.in. uwzględnić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych zgodnie z przepisami art. 16a-16m u.p.d.o.p.
Zakładając, że w wyniku korekty została ustalona prawidłowa wartość początkowa środka trwałego, podatnik ma prawo skorygowania kwoty odpisów amortyzacyjnych od dnia oddania środka trwałego do używania.