Odpowiedź:
Nie, aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego nie należy uwzględniać przy obliczaniu wartości podatkowej aktywów na użytek alternatywnej metody zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi. 
Uzasadnienie:
Od 1 stycznia 2015 r. podatnicy spółki oraz spółdzielnie mogą nie stosować ograniczeń wynikających z przepisów o niedostatecznej kapitalizacji (określonych w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 poz. 851 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p.), jeżeli zdecydują się na stosowanie zasad określonych w dodanym art. 15c u.p.d.o.p. Na podstawie tych przepisów do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczane odsetki od pożyczek w wysokości nieprzekraczającej wartości odpowiadającej iloczynowi stopy referencyjnej NBP powiększonej o 1,25 pkt proc. i wartości podatkowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, z wyjątkiem wartości niematerialnych i prawnych (z zastrzeżeniem, że wartość odsetek od pożyczek podlegająca zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, co do zasady, nie może być wyższa niż wartość odpowiadająca 50% zysku z działalności operacyjnej, ustalonego za dany rok podatkowy zgodnie z przepisami o rachunkowości).
Mając to na uwadze wskazać pragnę, że w myśl art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r., wartość podatkowa aktywów jest to kwota wpływająca na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego w przypadku uzyskania z nich, w sposób pośredni lub bezpośredni, korzyści ekonomicznych. Jeżeli uzyskanie korzyści ekonomicznych z tytułu określonych aktywów nie powoduje pomniejszenia podstawy obliczenia podatku dochodowego, to wartość podatkowa aktywów jest ich wartością księgową.
W świetle tej definicji aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (zgodnie z art. 37 ust. 4 u.o.r., aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego ustala się w wysokości kwoty przewidzianej w przyszłości do odliczenia od podatku dochodowego, w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi, które spowodują w przyszłości zmniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego oraz straty podatkowej możliwej do odliczenia, ustalonej przy uwzględnieniu zasady ostrożności) nie są uwzględniane przy obliczaniu wartości podatkowej aktywów, gdyż nie wpływają na pomniejszenie podstawy obliczenia podatku dochodowego. Aktywów takich nie należy zatem uwzględniać przy obliczaniu wartości podatkowej aktywów na użytek alternatywnej metody zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek udzielanych między podmiotami powiązanymi.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 28 stycznia 2015 r.