Odpowiedź:

Przedsiębiorca może wyrejestrować zawieszoną uprzednio działalność gospodarczą.

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) – dalej u.s.d.g., przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy.

Informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej podlega wpisowi do CEIDG (art. 25 ust. 1 pkt 12 u.s.d.g.). Przepisy nie przewidują szczególnej procedury likwidacji (wyrejestrowania) działalności gospodarczej podczas trwania okresu jej zawieszenia. W związku z tym, wniosek o wykreślenie wpisu – także dotyczącego zawieszonej działalności – przedsiębiorca ma obowiązek złożyć w terminie 7 dni od daty trwałego zaprzestania wykonywania działalności (art. 30 ust. 1 pkt 2 u.s.d.g.).

Warto też pamiętać, że wpis może zostać wykreślony z CEIDG. Jak wynika z art. 34 ust. 2 pkt 3 u.s.d.g., przedsiębiorca podlega wykreśleniu z CEIDG z urzędu, w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki, w przypadku niezłożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej przed upływem okresu 24 miesięcy od dnia zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Na tej samej zasadzie wykreślenie z urzędu nastąpi w razie stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Sławomir Liżewski

Odpowiedzi udzielono 27.11.2015 r.