Odpowiedź:

Tak, wykazanie stażu pracy możliwe jest w drodze przedłożenia pracodawcy innego dokumentu niż świadectwo pracy.

Uzasadnienie:

Wykazanie swojego stażu pracy i przedłożenie stosownych dokumentów pracodawcy celem ustalenia rzeczywistych uprawnień (np. urlopowych) leży po stronie pracownika. Jak wynika z § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) – dalej r.z.d.p., pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie złożenia następujących dokumentów:

1) wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia, obejmujących okresy pracy przypadające w roku kalendarzowym, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie,

3) dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

4) świadectwa ukończenia gimnazjum – w przypadku osoby ubiegającej się o zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego,

5) orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku,

6) innych dokumentów, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

Jak wynika z § 1 ust. 2 r.z.d.p., osoba ubiegająca się o zatrudnienie może dodatkowo przedłożyć dokumenty potwierdzające jej umiejętności i osiągnięcia zawodowe, świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia, obejmujące okresy pracy przypadające w innym roku kalendarzowym niż rok, w którym pracownik ubiega się o zatrudnienie oraz dokumenty stanowiące podstawę do korzystania ze szczególnych uprawnień w zakresie stosunku pracy.

Stwierdzić zatem należy, że jeśli chodzi o okresy poprzedniego zatrudnienia, wykazanie ich następuje co do zasady na podstawie przedkładanych przez pracownika świadectw pracy. Powołany wyżej przepis dopuszcza jednak wprost możliwość przedłożenia pracodawcy również innych dokumentów potwierdzających zakończone okresy zatrudnienia. Warto przywołać w tym miejscu wyrok SN z dnia 4 czerwca 2008 r., II PK 292/07, M.Pr. Pracy nr 12/2008, w którym w zakresie udokumentowania prawa do nagrody jubileuszowej SN stwierdził, że niedopuszczalne jest uzależnienie w przepisach wewnątrzzakładowych prawa do tego świadczenia od faktu udokumentowania stażu pracy za pomocą świadectwa pracy. Zdaniem SN nagroda ta przysługuje z tytułu obiektywnie osiągniętego przez pracownika stażu pracy, a nie z tytułu możliwości wykazania tego stażu wyłącznie przy pomocy wymaganego przez pracodawcę dokumentu. Jak czytamy w uzasadnieniu, „Inaczej mówiąc, powstanie prawa do nagrody jubileuszowej łączy się z posiadaniem przez pracownika określonego okresu zatrudnienia (tylko zakładowego lub również pozazakładowego), a nie z legitymowaniem się konkretnym dokumentem potwierdzającym ten okres. W przeciwnym razie doszłoby do sprzecznej z logiką i paradoksalnej sytuacji, w której pracownik pomimo nabycia prawa do nagrody jubileuszowej w związku z posiadaniem (jak w przypadku skarżącego) wymaganego ogólnego stażu pracy nigdy takiego świadczenia by nie otrzymał tylko z powodu niemożności przedłożenia świadectwa pracy potwierdzającego (skądinąd bezsporny) okres poprzedniego zatrudnienia.

Paulina Zawadzka-Filipczyk,
autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 26.06.2015 r.