Odpowiedź:
Jak wynika z przepisów  art. 87 § 7 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) – dalej k.p. z  wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Odliczenie, które nastąpiło według zasad przewidzianych w art. 87 § 7 k.p. może nastąpić bez zgody pracownika.

Uzasadnienie:
Jak wynika z przepisów  art. 87 § 7 k.p. z  wynagrodzenia za pracę odlicza się, w pełnej wysokości, kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Odliczenie, które nastąpiło według zasad przewidzianych w art. 87 § 7 k.p. może nastąpić bez zgody pracownika. W przypadku gdy pracodawca z własnej winy nadpłacił pracownikowi wynagrodzenie nie może powołując się na przepis art. 87 § 7 k.p. dokonać potracenia nadpłaty w następnym miesiącu bez zgody pracownika.
W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik był w miesiącu jeden dzień na urlopie bezpłatnym ale w istocie to pomyłka pracodawcy polegająca na niepoinformowaniu pracowników sporządzających listę płac przyczyniła się do powstania nadpłaty. Stąd też pojawia się wątpliwość czy przepis art. 87 § 7 k.p. może mieć w sytuacji przedstawionej w pytaniu zastosowanie. W wyroku Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 października 1994 r., I PRN 81/94, Sąd uznał „Odliczanie z wynagrodzenia za pracę na podstawie art. 87 § 7 KP kwot wypłaconych w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia, nie wymaga zgody pracownika (art. 91 zd. pierwsze KP).” Ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z 4 października 1994 r., I PRN 71/94, OSNP nr 7/1995, poz. 89, Sąd uznał, że istota tego odliczenia polega na tym, że pracodawca ma możność zmniejszenia kwoty wynagrodzenia pracownika, podlegającej wypłaceniu w danym miesiącu, o wynagrodzenie wypłacone mu w poprzednim terminie płatności za czas nieobecności w pracy, za który wynagrodzenie mu nie przysługuje, wskazując jednocześnie jako przykład urlop bezpłatny.
Zdaniem autora, jeśli w opisanej sytuacji pracownik otrzymał w poprzednim terminie płatności wynagrodzenie za okres nieobecności w pracy, za który zgodnie z przepisami wynagrodzenie nie przysługuje oznacza to, że wszystkie przesłanki wynikające z przepisów art. 87 § 7 k.p., zostały spełnione. W konsekwencji pracodawca może tylko w następnym terminie płatności odliczyć, w pełnej wysokości, wynagrodzenie wypłacone za okres urlopu bezpłatnego. Jak bowiem uznał SN w wyroku z dnia 12 kwietnia 1996 r., I PRN 32/96, „Przepisy zawarte w rozdziale II działu trzeciego Kodeksu pracy dotyczą ochrony wynagrodzenia za pracę i mają charakter bezwzględnie obowiązujących norm. Artykuł 87 k.p. jest jednym z tych przepisów, które tworzą zasady rządzące ochroną wynagrodzenia pracownika. Odliczenia na podstawie art. 87 § 7 k.p. możliwe jest tylko w następnym, czyli najbliższym i kolejnym terminie płatności.”

Barbara Tomaszewska

Odpowiedzi udzielono 11.12.2015 r.