Pytanie użytkownika LEX Biznes Księgowość:

Czy otrzymane/zapłacone odsetki od pożyczki należy wykazać w sekcji G2, odpowiednio w wierszu przychody z tytułu należności (otrzymywane), koszty z tytułu zobowiązań (wypłacane). Czy transakcje udzielenia/zaciągnięcia pożyczki należy także wykazać w CIT/TP? Jeśli tak, to w jakich pozycjach?

Odpowiedź

Niewątpliwie udzielenie czy otrzymanie pożyczki stanowi transakcję w rozumieniu przepisów o dokumentacji podatkowej. Transakcję tę wycenia się według kwoty pożyczki powiększonej o odsetki (por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14.02.2018 r., 0115-KDIT2-3.4010.291.2017.2.JG).

Niektóre pożyczki można zakwalifikować jako długoterminowe aktywa finansowe

Dla pożyczki czy kredytu nie przewidziano odrębnych pól w CIT-TP(2). W efekcie nie wykazuje się tych zdarzeń w uproszczonym sprawozdaniu. Niemniej jednak niektóre pożyczki czy kredyty mogą zostać zakwalifikowane, zgodnie z przepisami o rachunkowości, jako długoterminowe aktywa finansowe (powyżej roku). Te należy ująć w polach 120-122 CIT-TP(2) w momencie sprzedaży np. w ramach pakietu wierzytelności, cesji itp. Pola te nie dotyczą zatem samej spłaty czy zaciągnięcia pożyczki - te zdarzenia są bowiem podatkowo obojętne.

 


Przepisy nie są precyzyjne

Należy jednak pamiętać, że dla ustalania wartości transakcji pożyczek należy brać łączną sumę należności głównej i odsetek od pożyczki. Przepisy w zakresie określania kwot wchodzących w skład limitów nie są precyzyjne, organy podatkowe stoją jednak na stanowisku, że należy brać łączną wartość wszystkich przepływów pieniężnych pomiędzy rachunkami stron umowy, a nie wartość samych odsetek (por. stanowisko wyrażone m.in. w interpretacji Ministra Finansów z 22.12.2015 r., IPPB6/4510-353/15-2/TO).

 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w  LEX Biznes Księgowość:

CIT-TP (2) Uproszczone sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową WZÓR >>
 

Jak prawidłowo wypełnić poszczególne sekcje CIT/TP? >>