Odpowiedź:
Nie, ze względu na kwoty podatku wykazywane w GBP polscy nabywcy nie mogą odliczać VAT z faktur, o których mowa.
Uzasadnienie:
Podatnikami z tytułu krajowych dostaw dokonywanych przez zagranicznych podatników są często nabywcy (na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. – dalej u.p.t.u.). Nie dotyczy to jednak, między innymi, przypadków, gdy zagraniczni podatnicy dokonujący dostaw towarów są w Polsce zarejestrowani jako podatnicy VAT (zob. art. 17 ust. 1 pkt 5 lit. a u.p.t.u.).
Taka właśnie sytuacja wydaje się mieć miejsce w przedstawionym stanie faktycznym. Jak bowiem wynika z treści pytania, podatnik zagraniczny (mający siedzibę działalności gospodarczej w Luksemburgu) jest zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce (posiada polski NIP). Skoro tak, podatnik ten jest podatnikiem VAT z tytułu dokonywanych na terytorium Polski dostaw towarów. Dostawy takie podatnik obowiązany jest dokumentować „zwykłymi” polskimi fakturami, z których VAT podlega odliczeniu na zasadach ogólnych. A zatem teoretycznie wchodzi w grę odliczanie przez polskich nabywców podatku VAT z faktur wystawianych przez podatnika, o którym mowa.
Niestety, kwoty podatku VAT na tych fakturach określone są w GBP, a nie – jak nakazuje art. 106e ust. 11 u.p.t.u. Błąd ten jest na tyle duży, że uniemożliwia odliczanie VAT z przedmiotowych faktur. Aby odliczenie VAT z tych faktur było możliwe, błąd ten musiałby zostać przez dostawcę skorygowany fakturą korygującą kwotę podatku na PLN.
Dodać należy, że powyższy scenariusz dotyczy wyłącznie dostaw towarów, które dokonywane są na terytorium Polski, a więc dostaw towarów wysyłanych do polskich nabywców z Polski (np. z polskiego magazynu podatnika, o którym mowa, czy od polskich dostawców tego podatnika). Gdyby bowiem dostawy towarów dokonywane przez podatnika, o którym mowa, wysyłane były do polskich nabywców z innych państw członkowskich, dostawy te nie stanowiłyby dostaw towarów dokonywanych na terytorium Polski, a w konsekwencji VAT z faktur dokumentujących te dostawy nie podlegałby odliczeniu (na podstawie art. 88 ust. 3a pkt 2 u.p.t.u., gdyż z punktu widzenia polskich przepisów takie dostawy stanowiłyby czynności niepodlegające opodatkowaniu). W zamian polscy nabywcy towarów dokonywanych w ramach takich dostaw, co do zasady, obowiązani byliby do rozpoznawania u siebie wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów.
Tomasz Krywan, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 9 marca 2015 r.