Odpowiedź:
W momencie  składania przez wierzyciela deklaracji VAT-7 za lipiec 2015 r. nie będzie spełniony warunek   do skorzystania z ulgi na złe długi,  o którym mowa w art. 89a ust.2 pkt 3 lit a  u.p.t.u.

Uzasadnienie:
Zasady korzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi zostały uregulowane w art. 89a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.
Zgodnie z art. 89a ust. 1 u.p.t.u. podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.
W myśl natomiast art. 89a ust. 1a u.p.t.u. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.
Prawo do korekty w ramach ulgi na złe długi  stosuje się w przypadku gdy spełnione są następujące warunki:
1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:
a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,
b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
3) od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona.
W przedstawionej przez Państwa sytuacji skoro termin 150 dni od upływu terminu płatności upłynął w lipcu 2015 r. (dokładnego dnia nie podają Państwo ale przyjmuję, że termin płatności za fakturę również upłynął w lutym 2015 r.), ale  z końcem lipca 2015 r. dłużnik zakończył działalność i tym samym nie jest już czynnym podatnikiem VAT.
W momencie więc składania przez wierzyciela deklaracji VAT-7 za lipiec 2015 r. nie będzie spełniony jeden z warunków, o którym mowa w art. 89a ust. 2 pkt 3 lit. a) u.p.t.u. tj.  na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty dłużnik nie będzie  podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny (jak wskazano bowiem działalność została zlikwidowana z dniem 31 lipca 2015 r.)
Termin do złożenia deklaracji upływa bowiem w dniu 25 sierpnia 2015 r. Nie będą więc Państwo skorzystać z ulgi  na złe długi.

Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 20.10.2015 r.