Odpowiedź:

Otrzymane z urzędu pracy pieniądze należy ująć w ewidencji księgowej jako pozostałe przychody operacyjne, przykładowo zapisem:
Wn konto 131 Bieżące rachunki bankowe
Ma konto 763 Pozostałe przychody operacyjne.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. h ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) – dalej u.o.r. – przez pozostałe koszty i przychody operacyjne rozumie się koszty i przychody związane pośrednio z działalnością operacyjną jednostki, a w szczególności koszty i przychody związane z przekazaniem lub otrzymaniem nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny aktywów, w tym także środków pieniężnych na inne cele niż dopłaty do cen sprzedaży, nabycie lub wytworzenie środków trwałych, środków trwałych w budowie albo wartości niematerialnych i prawnych.

Michał Topulniak, redaktor publikacji Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 20.09.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami