Odpowiedź:
Nie ma możliwości przejścia na księgę przychodów i rozchodów w trakcie roku podatkowego.

Uzasadnienie:
Choć nie wynika to wprost z przepisów, zmiany formy ewidencji z ksiąg rachunkowych na podatkową księgę przychodów i rozchodów nie można przeprowadzać w dowolnym momencie.
Po pierwsze, art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) – dalej u.o.r., określa sytuacje, w których możliwe jest otwarcie ksiąg rachunkowych. I tak, księgi rachunkowe otwiera się m.in. na dzień rozpoczęcia działalności lub na początek każdego następnego roku obrotowego.
Z drugiej strony, § 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1037) postanawia, że podatnicy są obowiązani założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów na dzień 1 stycznia roku podatkowego lub na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego. Dotyczy to również tych, którzy w poprzednim roku podatkowym prowadzili księgi rachunkowe.
Zatem w omawianym przypadku możliwość przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów pojawi się z początkiem kolejnego roku. Będzie to możliwe pod warunkiem nieprzekroczenia wskazanej w art. 2 ust. 2 u.o.r. kwoty obrotów w wysokości 1.200.000 euro. Ustawa o rachunkowości wskazuje bowiem, że księgi rachunkowe osoby fizyczne muszą prowadzić obowiązkowo, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż wskazany pułap. Jego równowartość będzie wyliczona według średniego kursu euro w dniu 30 września 2015 r. (art. 3 ust. 3 u.o.r.).
Powyższy warunek potwierdza pośrednio brak możliwości przejścia na podatkową księgę przychodów i rozchodów w trakcie roku, gdyż odnosi się do obrotów za cały rok.
Zmiana formy prowadzonej ewidencji wymaga jedynie zgłoszenie tego faktu naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego w terminie do 20 stycznia 2016 r.

Maciej Jurczyga, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 7.09.2015 r.