Odpowiedź:
Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie wpływa na limit zwolnienia podmiotowego oraz stosowania art. 91 ust. 7c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u.

Uzasadnienie:
Na podstawie art. 113 ust. 1 u.p.t.u., zwalnia się podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (przy czym do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku). Jest to tzw. zwolnienie podmiotowe.
Limit zwolnienia podmiotowego ma charakter roczny. Jednocześnie z przepisów nie wynika, aby na jego wysokość wpływał fakt zawieszenia przez podatnika wykonywania działalności gospodarczej (na podstawie art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 672 z późn. zm.). Prowadzi to do wniosku, że zawieszenie przez Pana wykonywania działalności gospodarczej nie wpłynie na możliwość skorzystania przez Pana (z początkiem 2017 r.) ze zwolnienia podmiotowego, w szczególności z tego powodu nie będzie Pana obowiązywał niższy limit zwolnienia podmiotowego.
Podobnie ma się rzecz, jeżeli chodzi o stosowanie art. 91 ust. 7c u.p.t.u., a więc w przypadku środków trwałych, o których mowa (nabytych w grudniu 2015 r.), upływ okresy korekty wynikający z tego przepisu zakończy się z końcem 2016 r. Wybierając korzystanie ze zwolnienia podmiotowego od początku 2017 r. podatnik, o którym mowa, nie stanie się zatem, co do zasady, obowiązany do skorygowania podatku odliczonego przy ich nabyciu w grudniu 2015 r. Odpowiednie zastosowanie ma, przykładowo, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 listopada 2013 r. (IBPP1/443-662/13/LSz), w której czytamy, że „samo (…) zaprzestanie używania towarów w związku z zawieszeniem działalności w przedmiotowej sprawie nie wywołuje skutków w postaci konieczności dokonania korekty odliczonego podatku”.
Zastrzec jednak należy, że we wskazanej interpretacji organ podatkowy uznał, że obowiązek korekty wystąpić może ze względu na wykorzystywanie składników majątku w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej do celów prywatnych. W dalszej części interpretacji czytamy bowiem, że „za nieprawidłowe należało uznać stanowisko Wnioskodawcy, że zaprzestanie użytkowania w okresie zawieszenia działalności gospodarczej nie wywołuje skutków w postaci korekty podatku odliczonego. W przedmiotowej sprawie Wnioskodawca w okresie zawieszenia działalności gospodarczej wykorzystywał bowiem samochód osobowy do celów prywatnych, co skutkuje koniecznością dokonania korekty podatku naliczonego za okres, w którym Wnioskodawca wykorzystywał samochód do celów prywatnych”.

Tomasz Krywan

Odpowiedzi udzielono 4.12.2015 r.