Pytanie

Czy odszkodowanie, wypłacone osobie nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę ubezpieczeniową, za kolizję jest opodatkowane podatkiem od osób fizycznych?
Czy ten dochód należy rozliczyć w zeznaniu rocznym?

Odpowiedź

Odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę ubezpieczeniową (a więc z tytułu ubezpieczenia majątkowego lub osobowego) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychodu tego osoba ta nie musi wykazywać w zeznaniu rocznym PIT.

Uzasadnienie

Odszkodowania otrzymywane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, lecz bardzo często są zwolnione od podatku. Jedno ze zwolnień od podatku dotyczących odszkodowań obejmuje kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.) Stosowanie tego zwolnienia jest co prawda w niektórych przypadkach wyłączone (w szczególności nie są zwolnione od podatku odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane zgodnie z art. 27 ust. 1 lub art. 30c u.p.d.o.f. – zob. art. 21 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.d.o.f. ), lecz wyłączenia te nie mają w przedstawionej sytuacji zastosowania.

A zatem odszkodowanie wypłacone osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej przez firmę ubezpieczeniową (a więc z tytułu ubezpieczenia majątkowego lub osobowego) jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Przychodu tego osoba ta nie musi nigdzie dla celów podatkowych wykazywać, w szczególności nie musi go wykazywać w zeznaniu rocznym PIT.

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Przywołane akty prawne

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.)