Odpowiedź:
1.    Jeżeli pracownik zapłaci pracodawcy kwotę za używanie samochodu do celów prywatnych będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT.
2.    Jeżeli chodzi o kwestię dot. obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej należy wskazać, iż zgodnie z zapisem pozycji 35 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników co do zasady korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy.
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. – za odpłatne świadczenie usług uznaje się również:
– użycie towarów stanowiących część przedsiębiorstwa podatnika do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, w tym w szczególności do celów osobistych podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych;
– nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 u.p.t.u. przepis art. 8 ust. 2 pkt 1 nie ma zastosowania w przypadku użycia pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, obliczoną zgodnie z art. 86a ust. 1 u.p.t.u., z tytułu:
1) nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów lub
2) nabycia, importu lub wytworzenia części składowych do tych pojazdów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych pojazdów podatnikowi nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.
W myśl natomiast art. 8 ust. 6 u.p.t.u. w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, za nabycie towarów uznaje się również przyjęcie ich w używanie na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze.
W świetle powyższych regulacji udostępnienie pracownikowi samochodu na potrzeby prywatne jest co do zasady opodatkowane VAT.
Wyłączenie z opodatkowania obejmuje jednak korzystanie przez pracownika z samochodu osobowego objętego ograniczonym prawem do odliczenia podatku naliczonego.
Wyłączenie opodatkowania użytku prywatnego nie będzie jednak miało zastosowania gdy:
– podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku zarówno przy nabyciu pojazdu, jak i zakupionych do niego części składowych,
– podatnik posiadał pełne prawo do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu, natomiast przy nabyciu części składowych do tego pojazdu prawo to zostało ograniczone do 50%,
– podatnik nie posiadał prawa do odliczenia podatku przy nabyciu pojazdu, natomiast przy nabyciu części składowych do niego posiadał prawo do odliczenia pełnego.
Jeżeli pracownik zapłaci pracodawcy kwotę za używanie samochodu do celów prywatnych będzie ona podlegała opodatkowaniu VAT. W sytuacji gdy samochód jest udostępniany pracownikowi odpłatnie, mamy bowiem do czynienia ze świadczeniem usług, a zatem czynnością opodatkowaną podlegającą opodatkowaniu VAT. Przepisy u.p.t.u. nie zawierają w tym zakresie wyłączenia z opodatkowania. Jeżeli pracodawca otrzyma z tego tytułu kwotę 150 PLN należałoby uznać, iż w tej kwocie zawarty jest podatek VAT.
Należy jednak zwrócić uwagę, na wyjaśnienia Ministerstwa Finansów zamieszczone w broszurze informacyjnej „Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi”, w których wskazano  na możliwość zastosowania art. 32 u.p.t.u. w przypadku wynajmu pracownikom pojazdów po zaniżonych cenach. Dotychczas organy podatkowe przyznawały, iż podstawą do obliczenia podatku jest wynagrodzenie za usługę otrzymane od pracownika, nawet jeśli odbiega ono od ceny rynkowej.
Co do konieczności wystawienia na tę okoliczność faktury należy zwrócić uwagę, iż pracodawca obciążając pracownika kwotą za korzystanie z samochodu nie ma obowiązku wystawiania faktur VAT (chyba że zażąda tego pracownik, co wynika z art. 106b ust. 3 pkt 1 u.p.t.u.)
Jeżeli chodzi o kwestię dot. obowiązku rejestracji w kasie fiskalnej należy wskazać, iż zgodnie z zapisem pozycji 35 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dostawa towarów i świadczenie usług przez podatnika na rzecz jego pracowników co do zasady korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy. A zatem kwota z tytułu używania przez pracowników samochodu służbowego do celów prywatnych moim zdaniem nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej.
Artur Kowalski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 6 lutego 2015 r.