Odpowiedź:

Różnice kursowe wynikające z comiesięcznej wyceny walut mogą być kosztem lub przychodem podatkowym tylko u podatnika, który wybrał bilansową metodę ustalania podatkowych różnic kursowych.

Uzasadnienie:

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą wybrać jedną z dwóch metod ustalania różnic kursowych:
– w metodzie podatkowej dla celów podatkowych uwzględnia się tylko różnice kursowe zrealizowane,
– w metodzie bilansowej dla celów podatkowych  ujmuje się wszystkie różnice kursowe, zarówno zrealizowane jak niezrealizowane.

Podatnicy, którzy wybrali metodę bilansową, zgodnie z art. 9b ustawy z 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.) – dalej u.p.d.o.p.
– zaliczają odpowiednio do przychodów lub kosztów uzyskania przychodów ujęte w księgach rachunkowych różnice kursowe z tytułu transakcji walutowych i wynikające z dokonanej wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walucie obcej, a także wyceny pozabilansowych pozycji w walutach obcych. Wycena ta dla celów podatkowych powinna być dokonywana na ostatni dzień każdego miesiąca i na ostatni dzień roku podatkowego lub na ostatni dzień kwartału i na ostatni dzień roku podatkowego albo tylko na ostatni dzień roku podatkowego, z tym że wybrany termin wyceny musi być stosowany przez pełny rok podatkowy i nie może być zmieniany.

W przypadku wyboru metody bilansowej podatnicy mają obowiązek stosować tę metodę przez okres nie krótszy niż trzy lata podatkowe, licząc od początku roku podatkowego, w którym została przyjęta ta metoda, z tym że podatnicy mają obowiązek w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, a w przypadku podatników rozpoczynających działalność - w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia, zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody.

Małgorzata Niedźwiedzka,
autorka współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 5.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Doradcy Podatkowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów