Posiadamy kredyt w euro. Spłata odsetek następuje w euro co trzy miesiące. Odsetki są naliczane za dany kwartał po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień spłaty, natomiast spłata z rachunku walutowego jest przeliczana po kursie bankowym. Różnice kursowe występujące pomiędzy wartością naliczonych odsetek, a odsetkami faktycznie zapłaconymi stanowią koszty uzyskania przychodu.
Czy nasze postępowanie jest słuszne?
Przedstawione w pytaniu postępowanie jest słuszne jedynie w przypadku, gdy dokonanie opisanych przeliczeń skutkuje powstaniem ujemnych różnic kursowych.
Kosztami uzyskania przychodu są m.in ujemne różnice kursowe (art. 15a ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397) - dalej u.p.d.o.p. Ujemne różnice kursowe powstają, gdy m.in. wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie obcej (odsetek naliczonych) po przeliczeniu na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski jest niższa od wartości tego kosztu w dniu zapłaty (odsetek faktycznie zapłaconych), przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tego dnia (art. 15a ust. 3 pkt 2 u.p.d.o.p.).Przez średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski rozumie się przy tym kurs z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu (art. 15a ust. 6 u.p.d.o.p.).
Proszę zauważyć, że gdy wartość odsetek naliczonych będzie niższa od wartości odsetek faktycznie zapłaconych, oczywiście odpowiednio przeliczonych, to powstanie przychód podatkowy (a więc w przypadku dodatnich różnic kursowych - art. 15a ust. 2 pkt 2 u.p.d.o.p.).
Przedstawione w pytaniu postępowanie jest więc słuszne jedynie w przypadku, gdy zmiany kursów walut przebiegają w ten sposób, że dokonanie opisanych przeliczeń skutkuje powstaniem ujemnych różnic kursowych.