Bezrobotny nie odebrał zasiłku z Urzędu Pracy z własnej winy. Świadczenie uległo przedawnieniu po 6 miesiącach. Jednak podatek i składki: zdrowotna, emerytalna i rentowa zostały odprowadzone do urzędu skarbowego i ZUS.

Czy należy skorygować wszystkie pochodne, czy tylko podatek, gdyż faktycznie osoba fizyczna nie otrzymała przychodu?


Nie należy korygować ani podatku, ani składek ZUS.
Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Dla nas kluczowe jest pojęcie "postawienia do dyspozycji" kwoty zasiłku.
Przez postawienie do dyspozycji należy rozumieć taką sytuację, w której pieniądze są naszykowane do wypłaty (czekają na podatnika), a podatnik z przyczyn leżących po jego stronie (np. prozaicznie nie chce mu się jechać do urzędu) lub przyczyn obiektywnych (np. choroba) nie odbiera należności. Skoro więc Urząd Pracy był przygotowany do wypłaty, a bezrobotny świadczenia nie odebrał, to i tak powstał przychód z tego tytułu.
Jednocześnie należy pamiętać, iż - zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. - podstawę obliczenia podatku stanowi dochód po odliczeniu kwot dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika. W omawianym przypadku bezrobotny jednak niczego nie zwrócił, tylko nie podjął do momentu przedawnienia. W efekcie przepis ten nie będzie miał zastosowania.
Z powyższego wynika, iż przychód powstał w momencie postawienia kwoty zasiłku do dyspozycji, a urząd prawidłowo naliczył według tego momentu podatek i składki ZUS. Nieodebranie zasiłku przez bezrobotnego spowodowało zatem przedawnienie, ale wyłącznie kwoty netto. Skoro podatek i składki zostały zapłacone poprawnie, nie trzeba ich korygować.