Pytanie

Spółka zakupiła usługę wykonania motywu do bloga internetowego. Fakturę wystawiła spółka z Australii. Zapłata za tą fakturę nastąpiła drogą elektroniczną - kartą kredytową.
Czy należało pobrać od wypłaty należności zryczałtowany podatek dochodowy "u źródła"?
Jeżeli tak to w jakiej wysokości?
Motyw jest utworem graficznym – autor udostępnia go nam na podstawie licencji.

Odpowiedź

Jeżeli australijska spółka przekazuje polskiemu nabywcy całość praw autorskich do motywu na bloga (tzn. australijska spółka nie będzie mogła korzystać z motywu czy też udostępniać go innym podmiotom), płatności na rzecz australijskiej spółki nie będą stanowiły należności licencyjnych oraz nie będą mogły być opodatkowane w Polsce podatkiem u źródła.
Jeżeli australijska spółka przekaże polskiej spółce jedynie prawo do ograniczonego użytkowania motywu na bloga (tzn. właścicielem prawa autorskiego pozostanie australijska spółka, a polskiemu licencjobiorcy będzie przysługiwało prawo do korzystania z motywu jedynie w granicach określonych licencją), płatności z tytułu użytkowania licencji będą stanowiły należności licencyjne podlegające podatkowi u źródła ww. 10 proc.

Uzasadnienie

Piszą Państwo, że motyw na bloga jest przedmiotem praw autorskich. Motyw jest utworem graficznym, autor udostępnia go na podstawie licencji. Udzielenie precyzyjnej odpowiedzi na powyższe pytanie wymagałoby analizy umowy licencyjnej zawartej z australijskim kontrahentem. Podatkowe skutki udostępnienia utworu graficznego są bowiem ściśle uzależnione od brzmienia umowy licencyjnej.

Podatkowe skutki udostępnienia powyższego utworu graficznego wynikają z:
- przepisów ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.p. (zakładam, ze użytkownik jest polską spółką kapitałową) oraz
- umowy między Rzecząpospolitą Polską a Australią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu sporządzona w Canberze  7 maja 1991 r. (Dz. U. z 1992 r. Nr 41, poz. 177) – dalej umowa. Przy czym przepisy umowy międzynarodowej są nadrzędne względem przepisów polskiej ustawy (w przypadku rozbieżności zastosowanie znajdują przepisy umowy).

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. obowiązkowi poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. "podatku u źródła") podlegają m.in. przychody z praw autorskich lub praw pokrewnych w tym również ze sprzedaży tych praw. Tym samym, w świetle brzmienia powyższego przepisu wynagrodzenie płatne na rzecz australijskiego kontrahenta podlega poborowi podatku u źródła. Jak wspomniałem wyżej, przepisy u.p.d.o.p. stosuje się jednak z zastrzeżeniem brzmienia umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, tzn. należności z tytułu prawa autorskiego mogą być opodatkowane w Polsce o ile przepisy umowy nie wykluczają bądź nie ograniczają tego prawa.

Art. 12 ust. 2 umowy stanowi, że Polska ma prawo do opodatkowania należności licencyjnych płatnych na rzecz australijskiego podmiotu podatkiem u źródła ww. 10 proc. kwoty brutto należności. Tym samym, nawet jeżeli należności licencyjne będą mogły być opodatkowane w Polsce, to umowa zmniejsza stawkę z 20 proc. do 10 proc.

W świetle art. 12 ust. 3 umowy określenie "należności licencyjne" oznacza m.in. płatności z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania prawa autorskiego. To, czy płatności na rzecz australijskiej spółki z tytułu korzystania z prawa autorskiego do motywu na bloga będą stanowiły należności licencyjne w rozumieniu powyższego artykułu zależy od charakteru udostępnienia tych praw:
- jeżeli australijska spółka przekazuje polskiemu nabywcy całość praw autorskich do motywu na bloga (tzn. australijska spółka nie będzie mogła korzystać z motywu czy też udostępniać go innym podmiotom), płatności na rzecz australijskiej spółki nie będą stanowiły należności licencyjnych oraz nie będą mogły być opodatkowane w Polsce nawet 10 proc. stawką podatku u źródła. Zgodnie z literalnym brzmieniem tego przepisu wynagrodzenie za przeniesienie całości praw autorskich nie stanowi jednak należności licencyjnej. Różnica między nabyciem praw autorskich a ich użytkowaniem (ewentualnie prawem do ich użytkowania) jest porównywalna do różnicy miedzy nabyciem własności a dzierżawą rzeczy materialnych. Powyższą argumentację potwierdza brzmienie komentarza OECD do Konwencji Modelowej (będącej wzorem dla umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawieranych przez Polskę). Zgodnie z punktem 8.2. komentarza OECD do punktu 12 Konwencji Modelowej (OECD 2012, Model Tax Convention on Income and Capital, 2010 (updated 2010), OECD Publishing) wynagrodzenie za transfer praw autorskich nie stanowi należności licencyjnych.
- jeżeli australijska spółka przekaże polskiej spółce jedynie prawo do ograniczonego użytkowania motywu (tzn. właścicielem prawa autorskiego pozostanie australijska spółka, a polskiemu licencjobiorcy będzie przysługiwało prawo do korzystania z motywu jedynie w granicach określonych licencją), płatności z tytułu użytkowania licencji będą stanowiły należności licencyjne podlegające podatkowi u źródła ww. 10 proc.
Warunkiem wyłączenia poboru podatku u źródła bądź ograniczenia stawki do 10 proc. jest jednak posiadanie certyfikatu rezydencji australijskiego kontrahenta.