Pytanie

Bank wypłaca pracownikom nagrodę uznaniową za podnoszenie wykształcenia i kwalifikacji,  przy czym uzyskany np. tytuł magistra nie zawsze jest zgodny z kierunkiem bankowym.
Czy w takim przypadku nagroda ta podlega opodatkowaniu i oskładkowaniu?

Odpowiedź

Przychody z tytułu tych nagród stanowią opodatkowane przychody ze stosunku pracy otrzymujących nagrody pracowników. Przychody te należy na zasadach ogólnych doliczyć do "zwykłych" przychodów pracowników i je opodatkować oraz "oskładkować".

Uzasadnienie

Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (zob. art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - dalej u.p.d.o.f.). W świetle tego przepisu nie ulega wątpliwości, że pracownicy otrzymujący nagrody, o których mowa, uzyskują z tego tytułu podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy.

Przychód ten nie korzysta przy tym ze zwolnienia od podatku. W szczególności – skoro chodzi o nagrody uznaniowe po podniesieniu wykształcenia lub kwalifikacji – nagród, o których mowa, nie można uznać za zwolnioną od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 u.p.d.o.f. wartość świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Prowadzi do wniosku, że przychody z tytułu tych nagród stanowią opodatkowane przychody ze stosunku pracy otrzymujących nagrody pracowników. Przychody te należy na zasadach ogólnych doliczyć do "zwykłych" przychodów pracowników i je opodatkować oraz "oskładkować" (nie są to bowiem przychody wyłączone z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne).

Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego