Odpowiedź:

W sytuacji, gdy podatnik nie odliczył bądź nieprawidłowo odliczył ulgę podatkową, ma on prawo (a czasem nawet i obowiązek) skorygować roczne zeznanie podatkowe przed upływem okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 70 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności tego podatku. Co do zasady, podatnik może skorygować zeznanie podatkowe za rok 2013 do końca roku 2019. Ustawodawca wyłączył jedynie prawo do złożenia prawnie skutecznej korekty zeznania rocznego w odniesieniu do preferencyjnej metody opodatkowania małżonków we wspólnym zeznaniu rocznym, jeżeli wniosek taki został przez nich złożony po 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, ale z to nie z takim przypadkiem mamy do czynienia u pytającego.

Osoby fizyczne, które ukończyły 16 lat mogą oszczędzać na swoją emeryturę poprzez dokonywanie wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE), prowadzone przez fundusze inwestycyjne, emerytalne, banki, domy maklerskie itp.

Oszczędzający na IKZE mają prawo do odliczenia od dochodu w zeznaniu rocznym wpłat na IKZE na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2b ustawy dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Uwzględnieniu podlegają składki należne i faktycznie wpłacone.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że latach 2012-2013 limit wpłat na IKZE ustalało się na podstawie obowiązującej w poprzednim roku podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne (wpłat dokonywali ci podatnicy, którzy mieli ustaloną podstawę wymiaru, każdy mógł dokonać wpłat w wysokości odpowiadającej równowartości 4% ustalonej dla niego podstawy wymiaru, nie więcej niż 4% kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i rentowe, ogłoszonej na podstawie art. 19 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1442 z późn. zm.).

Obecnie, od 2014 r. limit ten określa się kwotowo i jest dla wszystkich taki sam.

Jolanta Kica, autorka współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 30.04.2015 r.