Odpowiedź:
Przepisy nie przewidują takiej przerwy. Przedsiębiorca wybiera formę opodatkowania dla nowej działalności.
Uzasadnienie:
Zgodnie z przepisami art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., dochody osiągnięte przez podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej zasadniczo są opodatkowane na zasadach ogólnych (tj. według skali podatkowej określonej w art. 27 u.p.d.o.f.), chyba że podatnik złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemny wniosek lub oświadczenie o zastosowanie jednej ze zryczałtowanych form opodatkowania (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa), albo opodatkowania podatkiem liniowym (tj. według jednolitej stawki 19%).
Jeżeli w ciągu roku podatnik w sposób trwały zlikwidował pozarolniczą działalność gospodarczą i zawiadomił o tym naczelnika urzędu skarbowego, wykreślił działalność z ewidencji działalności gospodarczej, a następnie w tym samym roku podatkowym ponownie rozpoczął (po uzyskaniu wpisu do ewidencji) prowadzenie działalności gospodarczej, nie ma przeszkód do wyboru przez tego podatnika nowej formy opodatkowania. Zdaniem jednego z organów podatkowych: „(…) skoro podatnik zawiadomił wcześniej organ podatkowy o likwidacji prowadzonej działalności gospodarczej (ze wszelkimi konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawnych), to gdy rozpocznie on ponownie działalność, nie ma podstaw aby odmówić [mu] statusu podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego. Wówczas (…) zobowiązany jest on do opodatkowania dochodów z działalności na zasadach określonych w art. 27 [u.p.d.o.f.], chyba, że dokona wyboru innej formy opodatkowania.” (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011 r., IPPB1/415-292/11-4/JB).

Sławomir Liżewski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 27 marca 2015 r.