Odpowiedź:
Nie ma przeszkód, aby wystąpić o zwrot VAT w przypadku dokonania tylko zakupów.
Uzasadnienie:
Podstawowym założeniem funkcjonowania VAT jest jego neutralny charakter. Dlatego też odliczenie podatku naliczonego od należnego jest podstawowym prawem każdego podatnika VAT. Podstawowym warunkiem odliczenia jest związek nabywanych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi VAT.
Podatnik, który w deklaracji rozlicza miesięcznie bądź kwartalnie VAT, w przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym dokonuje wyboru czy tę nadwyżkę wykazać w deklaracji jako kwotę do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, czy też zażądać jej zwrotu na rachunek bankowy. W przypadku nabycia towaru od dostawcy krajowego z faktury oznaczonej "odwrotne obciążenie" należy  opodatkować ten zakup i wykazać podatek, tzn. zarówno jako podatek należny (w części C 31-32) oraz jako podatek naliczony (w części D.2 41-42) w deklaracji VAT-7(14).
Podatek naliczony ujmujemy wówczas, jeśli w związku z nabyciem tych towarów podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego.
Zasadniczy termin zwrotu wynikający z ustawy o VAT to 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Nie jest przy tym istotne, jakiego rodzaju zakupów dokonuje podatnik, czy też jaką stawką opodatkowuje wykonywane przez siebie czynności. Termin ten dotyczy również tych podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi poza terytorium kraju i nie dokonują sprzedaży opodatkowanej. W tym jednak przypadku, warunkiem otrzymania zwrotu w terminie 60 dni jest złożenie umotywowanego wniosku. Pozostałe terminy – 25 i 180 dni – są wyjątkami od tej zasady.
Jeżeli podatnik nie wykazał w bieżącym okresie czynności opodatkowanych, może ubiegać się o zwrot podatku naliczonego w terminie 180 dni od chwili złożenia deklaracji podatkowej, do której dołączony musi być umotywowany wniosek o zwrot.
W mojej opinii w opisanej sytuacji przysługuje Państwu zwrot w terminie 60 dni. Ponieważ w przypadku transakcji z „odwrotnym obciążeniem” rozliczenie VAT jest przeniesione na nabywcę, a zatem występują czynności opodatkowane. Przepisy u.p.t.u. nie zawierają w tej kwestii ograniczeń.
Rafał Styczyński, autor współpracuje z publikacją Vademecum Doradcy Podatkowego
Odpowiedzi udzielono 26.05.2015 r.