Firma zajmuje się montażem i serwisem urządzeń gazowych oraz sprzedażą ciepła z własnej kotłowni do budynków mieszkalnych wspólnot mieszkaniowych. Wystawia dla wspólnot mieszkaniowych faktury VAT ze stawką 7% za nadzór techniczny, uznając iż są to usługi wykonywane wg prawa budowlanego za dany miesiąc bądź przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych.
Czy takie postępowanie jest prawidłowe? Jaki symbol należy podać na fakturze?

Ponieważ ani usługi nadzoru technicznego, ani usługi przeglądów instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych nie stanowią robót budowlano-montażowych, remontów, czy też robót konserwacyjnych, podlegają one opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 22%.
Zgodnie z przepisami art. 41 ust. 12 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) - dalej u.p.t.u. - stawkę podatku w wysokości 7% stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.
Na podstawie § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2009 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 224, poz. 1799 z późn. zm.) - dalej r.w.n.p. - w okresie do dnia 31 grudnia 2010 r. stosuje się stawkę podatku w wysokości 7% w odniesieniu do:
1) robót budowlano-montażowych oraz remontów i robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 u.p.t.u., lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiektów sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych,
2) obiektów budownictwa mieszkaniowego, o których mowa w art. 2 pkt 12 u.p.t.u., lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12
- w zakresie, w jakim wymienione roboty i remonty, obiekty lub ich części oraz lokale nie są objęte tą stawką na podstawie art. 41 ust. 12-12c u.p.t.u.
Przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się zaś, zgodnie z art. 2 pkt 12 u.p.t.u., budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.
Jak wyjaśnił Minister Finansów - Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach - w interpretacji indywidualnej z dnia 23 września 2008 r., IBPP1/443-893/08/AL., http://sip.mf.gov.pl, przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują pojęć budowa, remont i bieżąca konserwacja, dlatego też w tym zakresie należy odwołać się do przepisów prawa budowlanego. Zgodnie z definicjami zawartymi w art. 3 pkt 6, 7 i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) pod pojęciem:
- "budowy" należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,
- "robót budowlanych" należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,
- "remontu" należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
Natomiast "konserwacja", zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.), oznacza wykonywanie robót mających na celu utrzymanie sprawności technicznej elementów budynku.
Organ podatkowy wskazał, że w przypadku dokonywania okresowych przeglądów instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych, usługi te nie stanowią robót budowlanych, remontowych ani konserwacyjnych. Zatem usługi polegające wyłącznie na okresowym przeglądzie instalacji gazowej, niezależnie od tego czy wykonywane są w ramach obiektu jako całości, czy też w poszczególnych mieszkaniach lub poszczególnych piwnicach, podlegają opodatkowaniu stawką 22%, zgodnie z art. 41 ust. 1 u.p.t.u.
W związku z powyższym w sytuacji opisanej w pytaniu ani nadzór techniczny, ani przeglądy roczne instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych, nie stanowią robót budowlano-montażowych, remontów, czy też robót konserwacyjnych. Co za tym idzie nie stosuje się do świadczenia tych usług stawki VAT w wysokości 7%, lecz stawkę w wysokości 22%.