Czy powinnam skorygować rachunek zysków i bilans za 2016?
Czy mogę zaksięgować te faktury w 2017 roku i doliczyć do kosztów spółki w 2017 roku i rozliczyć je w bilansie za 2017 rok?

Odpowiedź:

Na wstępie należy zauważyć, że nie ma możliwości korygowania zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Omawiane faktury spółka powinna zatem ująć w księgach rachunkowych roku 2017. Z treści pytania nie wynika, czy wartość faktur (70.000 zł) jest istotna z punktu widzenia sprawozdania finansowego. Wiemy, że wynik finansowy (zysk) wynosi 400.000 zł, ale nie mamy danych na temat sumy bilansowej czy wartości przychodów.

Jeżeli kierownik jednostki uzna wartość faktur za kwotę istotnie wpływającą na sprawozdanie finansowe, to należy je w księgach rachunkowych roku 2017 zaksięgować zapisem:
Wn konto 820 Rozliczenie wyniku finansowego
Ma konto 202 Rozrachunki z dostawcami krajowymi czy też 249 Inne rozrachunki i rozliczenia.

Jeżeli jednak zostaną uznane za nieistotne, to mogą obciążyć wynik finansowy roku 2017.

Na marginesie należy zauważyć, że koszty można (a nawet należy) ujmować w takich przypadkach nawet pomimo nieotrzymania faktury. Przykładowo spółka zapewne wiedziała, że za grudzień roku 2016 otrzyma fakturę z tytułu leasingu. Zamykając rok 2016 powinna zatem ująć w grudniu koszt z tytułu leasingu.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 54 ustawy z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) – dalej u.o.r. – jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego, a przed jego zatwierdzeniem, jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to sprawozdanie finansowe, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności przez jednostkę nie jest uzasadnione, powinna ona odpowiednio zmienić to sprawozdanie, dokonując jednocześnie odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych roku obrotowego, którego sprawozdanie finansowe dotyczy, oraz powiadomić biegłego rewidenta, który sprawozdanie to bada lub zbadał. Jeżeli zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym, nie powodują zmiany stanu istniejącego na dzień bilansowy, to odpowiednie wyjaśnienia zamieszcza się w informacji dodatkowej.

Jeżeli jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, o których mowa powyżej, po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymała.

Jeżeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok obrotowy jednostka stwierdziła popełnienie w poprzednich latach obrotowych błędu, w następstwie którego nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za spełniające wymagania określone w art. 4 ust. 1 u.o.r., to kwotę korekty spowodowanej usunięciem tego błędu odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako "zysk (strata) z lat ubiegłych".

W myśl art. 4 ust. 4a u.o.r. stosując przepisy ustawy, jednostka kieruje się zasadą istotności. Informacje wykazywane w sprawozdaniu finansowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym należy uznać za istotne, gdy ich pominięcie lub zniekształcenie może wpływać na decyzje podejmowane na ich podstawie przez użytkowników tych sprawozdań. Nie można uznać poszczególnych pozycji za nieistotne, jeżeli wszystkie nieistotne pozycje o podobnym charakterze łącznie uznaje się za istotne.

Z kolei zgodnie z art. 6 u.o.r. w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione.

Michał Topulniak, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono 28.04.2017 r.
 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów