Czy mogę zaksięgować fakturę w koszty w miesiącu otrzymania faktury jeśli data wystawienia jest w miesiącu czerwcu natomiast pracownik przyniósł mi fakturę w miesiącu sierpniu?
Odpowiedź na zadane pytanie jest twierdząca.
Przedstawiony w pytaniu problem często budzi wątpliwości podatników. Wynikają one z tego, iż co do zasady opodatkowany jest dochód, a ten ustala się w stosunku rocznym. Wskazuje na to wyraźnie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Definiuje on przychód jako nadwyżkę sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągniętą w roku podatkowym.
Z kolei w art. 25 ust. 1 u.p.d.o.p. ustawodawca nałożył na podatników obowiązek wpłacania miesięcznych zaliczek w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące. Sama zaliczka jest traktowana w prawie podatkowym jak podatek (art. 3 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. - dalej: o.p.). Skutkuje to m.in. tym, że brak jej zapłaty powoduje powstanie zaległości podatkowej (art. 51 § 2 o.p.). W związku z tym istotne jest prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania również dla obliczenia zaliczki na podatek dochodowy.

W omawianym przypadku podatnik otrzymał fakturę kosztową po upływie miesiąca, w którym została wystawiona. W związku z tym kolejnym aspektem, który należy uwzględnić przy ujmowaniu tego kosztu w rozliczeniach podatkowych, jest jego charakter.
Zakładam, że wydatek, o którym pisze podatnik należy do kategorii kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodem. W takim wypadku jest on potrącalny w dacie poniesienia (art. 15 ust. 4d u.p.d.o.p.). Natomiast za dzień jego poniesienia uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (art. 15 ust. 4e u.p.d.o.p.).

Uwzględniając, że faktura dostarczona przez podatnika zostanie ujęta w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym w miesiącu późniejszym niż miesiąc jej wystawienia, nie widzę negatywnych dla podatnika konsekwencji takiego postępowania.