Fundacja została stworzona w celu wspierania działalności kulturalnej akademii muzycznej oraz finansowania stypendiów studentom, organizowania koncertów itp. Obecnie fundacja jest na etapie rejestracji działalności.
Czy koszty rejestracji fundacji, udzielonego pełnomocnictwa dla prawnika oraz poniesione opłaty sądowe są kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodowym?
Czy skoro fundacja nie prowadzi działalności to kosztów tych nie można potraktować jako kosztów uzyskania przychodu?

Koszty rejestracji fundacji (w tym koszty sądowe, pełnomocnictwa, koszty notarialne) a także koszty administracyjne (tj. utrzymanie biura, opłaty za prowadzenie księgowości) stanowią koszty uzyskania przychodu fundacji niezależnie od tego, iż fundacja poniosła je już na etapie rejestracji.
Fundacja jest podatnikiem podatku dochodowego, zatem rozlicza go w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.p. Do kosztów uzyskania przychodów co do zasady zalicza wszystkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 u.p.d.o.p. Dla zaliczenia wydatków poniesionych na rejestrację i administrację fundacji do kosztów uzyskania przychodów nie ma znaczenia fakt, iż zostały one poniesione przez zarejestrowaniem tej jednostki. Istotny jest tu bowiem cel poniesionych wydatków. Kosztami uzyskania przychodów będą tutaj zarówno koszty statutowe, koszty rejestracyjne jak i administracyjne.
Dodatkowo w przypadku fundacji nieprowadzącej działalności gospodarczej, zastosowanie znajdą przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz. 1539 z późn. zm.) – dalej r.z.r.n.j. Zgodnie z § 2 ust. 3 r.z.r.n.j. do kosztów działalności jednostki zalicza się koszty związane z realizacją zadań statutowych - w tym także świadczenia określone statutem. Za koszty uważa się również koszty administracyjne jednostki, a w szczególności wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników i innych osób, odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zużycie materiałów i energii, usługi obce oraz pozostałe koszty o charakterze administracyjnym.
W związku z powyższym, koszty rejestracji fundacji, a także koszty administracyjne będą stanowiły koszty uzyskania przychodów.