Czy koszty poniesionych opłat medialnych (prąd, ogrzewanie, wynajem, przesyłki kurierskie, telefoniczne, itp.) są bezpośrednim czy pośrednim kosztem uzyskania przychodu przy wykonywanej przeze mnie usłudze pośrednictwa bankowego?
Prowadzę oddział banku. Wystawiam fakturę przychodową na prowizję w dniu ostatniego każdego miesiąca (zgodnie z ustawą datą uzyskania przychodu przy usługach ciągłych jest ostatni dzień okresu rozliczeniowego, w tym wypadku miesiąca). Natomiast fakturę kosztową z banku na powyższe wydatki medialne księguję z datą wystawienia następny miesiąc (bank za koszty miesiąca poprzedniego wystawia fakturę dopiero do pięciu dni miesiąca następnego).
Czy przy przejściu na memoriałowe prowadzenie PKPiR mogłabym powyższą fakturę kosztową zaksięgować w miesiącu mojego przychodu, aby się "zbilansowały"?
Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. nie definiuje pojęcia kosztów bezpośrednich i pośrednich. Podział na koszty bezpośrednie i pośrednie powinien być każdorazowo dokonany przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą z uwzględnieniem jej specyfiki i charakteru.
Kosztami bezpośrednimi są koszty, które odnoszą się do konkretnego przychodu, np. zakup towaru. Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami to zaś, koszty, które są związane z przychodami pośrednio. Mają one na celu zabezpieczenie bądź zachowanie źródła przychodów. Są to np. koszty usług telekomunikacyjnych, energii elektrycznej, czynszu za najem lokalu, zakupu materiałów biurowych.
W mojej opinii, nabywane przez podatnika usługi stanowią koszty pośrednie. Koszty takie ujmuje się w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z art. 22 ust. 5c u.p.d.o.f.
Przepisy ustawy stanowią, że koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Datą poniesienia kosztu, dla podatników prowadzących podatkową księgę jest data wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
W przedstawionej sprawie, zmiana metody nie wpłynie znacząco na rozliczenia. Różnica będzie dotyczyła tylko faktur z przełomu roku. Przepisy u.p.d.o.f. stanowią, bowiem, że jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą.
Trzeba nadmienić, że stosując metodę memoriałową podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie są obowiązani do rozliczania kosztów pośrednich w okresach miesięcznych. Wystarczające jest przyporządkowanie danego kosztu do danego roku podatkowego.