Wystawiłam w dniu 7 stycznia 2010 r. fakturę do NFZ za usługi medyczne wykonane w grudniu 2009 r. (w opisie napisałam, że za grudzień 2009 r.).
Kiedy powinnam zaksięgować do dochodu?
Zapłatę za fakturę otrzymałam w styczniu 2010 r.
Usługi wykonane w grudniu powinny być wykazane w przychodach grudnia.
Stosownie do treści art. 14 ust. 1c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) - dalej u.p.d.o.f., za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.
Jeżeli strony ustaliły, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych (np. miesięcznie), za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Jeżeli więc:
- przed wystawieniem faktury lub uregulowaniem należności wykonano usługę - to za dzień powstania przychodu uważa się dzień wykonania usługi,
- przed wykonaniem usługi lub uregulowaniem należności wystawiono fakturę - to za dzień powstania przychodu uważa się dzień wystawienia faktury,
- przed wykonaniem usługi lub wystawieniem faktury uregulowano należność - to za dzień powstania przychodu uważa się dzień uregulowania należności.
Skoro usługa była wykonana w grudniu, to przychód należy wykazać w grudniu - także wówczas, gdy - zgodnie z dopuszczającymi to przepisami o VAT - faktura zostanie wystawiona dopiero 7. dnia następnego miesiąca.