Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego Księgowego

Czy otrzymana od dostawcy faktura, która nie zawiera pozycji: wartość ogółem netto, jest wystawiona poprawnie?

Dostawca wystawił fakturę, na której nie umieścił w podsumowaniu ogólnej wartości netto. Podana jest ogólna wartość brutto do zapłaty oraz ogólna wartość VAT.

Czy tak wystawiona faktura jest prawidłowa i mamy prawo odliczyć od niej VAT?

Odpowiedź:

Faktura wystawiona bez kwoty ogólnej wartości netto (a dokładniej sumy wartości sprzedaży netto) jest fakturą wystawioną błędnie, gdyż nie zawiera jednej z wymaganych danych. Wciąż jednak możliwe jest odliczenie VAT z takiej faktury.

Uzasadnienie:

Katalog informacji, które należy podawać na fakturze znaleźć można w art. 106e ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Przepis ten ma charakter techniczny – określa on jakie wymagania są stawiane przez ustawodawcę przy wystawianiu faktur. Tym samym nie ma co dyskutować – faktura ma zawierać informacje określone w tym przepisie i tylko wtedy nie ma żadnych wątpliwości. Niestety zdarzają się podatnicy, którzy próbują eksperymentować z treścią faktury albo tacy, którzy opracowują swój wzór w sposób niechlujny, nie zważając na treść przepisów.

Tymczasem w myśl art. 106e ust. 1 u.p.t.u. na fakturze należy podawać między innymi

1) sumę wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku;

2) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku;

3) kwotę należności ogółem.

W efekcie obowiązkowym elementem faktury jest suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku. Zapewne cała sprzedaż udokumentowana fakturą była opodatkowana według jednej stawki (wskazywałoby na to stwierdzenie, że dostawca podał na fakturze jedynie ogólną wartość brutto do zapłaty oraz ogólną wartość VAT), ale bynajmniej nie zwalnia to z obowiązku zamieszczenia na fakturze sumy wartości sprzedaży netto. Faktura bez tej wartości jest zatem wystawiona błędnie, a tym samym nabywca ma prawo domagać się wystawienia faktury w sposób poprawny – i tak też powinien uczynić.

Inną rzeczą jest, czy można odliczyć VAT z takiej faktury. Zgodnie z art. 88 ust. 3a u.p.t.u. nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1) sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący,

2) transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku;

3) wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

a) stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

b) podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

c) potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 k.c. (czynności mające na celu obejście prawa lub czynności pozorne) – w części dotyczącej tych czynności;

4) faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

5) wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

W efekcie należy uznać, że faktura bez kwoty wartości ogółem netto daje prawo do odliczenia – ustawodawca nie wprowadził bowiem stosownego wyłączenia. Nie zmienia to faktu, że faktura jest wystawiona błędnie, a tym samym powinna być poprawiona ze względów formalnych.

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego

Odpowiedzi udzielono 2.01.2016 r.