Odpowiedź:

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej może być prowadzona na zasadzie codziennego ujmowania utargu. 

Uzasadnienie:
Przepisy nie przewidują, by obowiązkowym było natychmiastowe ujmowanie przychodów w ewidencji sprzedaży. Ewidencję sprzedaży należy prowadzić za dany dzień, wpisu trzeba dokonać nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym (art. 109 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 710 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u. Wystarczy zatem, by podatnik w ewidencji sprzedaży dokonał ujęcia wszystkich przychodów (utargu) za dany dzień. Warunek ten spełnia zarówno prawidłowo prowadzona Księga Przychodów i Rozchodów, jak i ewidencja sprzedaży dla celów podatku dochodowego, prowadzona w przypadku prowadzenia KPiR biuru rachunkowemu.
Dlatego podatnik jest obowiązany zbroszurować ewidencję sprzedaży i kolejno ponumerować jej karty. Ewidencja powinna zawierać co najmniej następujące dane: numer kolejny wpisu, datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami, rachunkami oraz kwotę tego przychodu (§ 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. 1037 z późn. zm.). Również zatem na gruncie podatku dochodowego wystarczające będzie ujmowanie przychodu (utargu) w ujęciu dziennym.

Krzysztof Klimek, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  9.09.2016 r.