Czy dotacja, którą gmina dostaje z powiatu na utrzymywanie dróg powiatowych podlega opodatkowaniu VAT?
Dotacja otrzymywana przez gminę z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych nie stanowi obrotu gminy, a więc – w uproszczeniu – nie podlega opodatkowaniu VAT.
Zgodnie z art. 29 ust. 1 zdanie ostatnie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., obrót podatników zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku (aby taka sytuacja miała miejsce, dotacje muszą być bezpośrednio związane z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu, tj. stanowić element wynagrodzenia za te czynności - zob. przykładowo orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-184/). A contrario, obrotu podatników nie zwiększają wszelkie otrzymywane przez nich dotacje, które nie mają bezpośredniego wpływu na cenę (kwotę należną) towarów przez nich dostarczanych lub usług przez nich świadczonych.
Dotacja otrzymywana przez gminę z powiatu na utrzymanie dróg powiatowych nie ma bezpośredniego wpływu na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez gminę. A zatem dotacja ta nie stanowi obrotu gminy, a więc – w uproszczeniu – nie podlega opodatkowaniu VAT.