Odpowiedź:
Czynności „przygotowawcze” do podjęcia działalności gospodarczej na gruncie VAT – to już działalność gospodarcza. Zatem usługa związana z działaniami rejestracyjnymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej to już czynność dokonywana na rzecz podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art.. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – dalej u.p.t.u., podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.
Jak wskazuje m.in. A. Bartosiewicz (komentarz do art. 15 u.p.t.u., LEX – wyd. el. 2014), prowadzenie działalności gospodarczej rozciąga się nawet na podjęcie czynności przygotowawczych do jej rzeczywistego rozpoczęcia, ponieważ wstępne wydatki inwestycyjne poniesione na rzecz uruchomienia działalności gospodarczej już przesądzają o jej prowadzeniu. Status podatnika VAT nie zależy tylko od przesłanek formalnych (rejestracja itp.), ale nawet w większej mierze od rzeczywistych działań.
Doszukując się pewnej analogii, to w orzeczeniu TSUE (wcześniej: ETS) z dnia 14 lutego 1985 r., C-268/83, D.A. Rompelman, E.A. Rompelman, uznano za uzasadnione odliczenie VAT przez podatników, którzy zakupili prawo do uzyskania własności budynku, mając zamiar późniejszego wykorzystania go w działalności – zatem prawo do odliczenia przysługiwało od momentu nabycia i nie powinno być przesuwane do chwili rozpoczęcia faktycznej działalności. Zatem każdy podatnik ponoszący pewne nakłady inwestycyjne ma prawo do odliczenia, nawet gdyby jednak okazało się, że podatnik nie uzyskał dochodu.
Również w orzeczeniu C-110/94, INZO v. Belgian State, ETS uznał, że za działalność gospodarczą można uznać zlecenie analizy opłacalności przyszłej działalności, nawet w gdy nie została ona następnie podjęta, a podmiot został zlikwidowany (A. Bartosiewicz, tamże).
Tak samo należałoby rozumieć pojęcie działalności gospodarczej w kontekście ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy rejestrującej.

Marcin Andrzejowicz, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego 
Odpowiedzi udzielono 10.04.2015 r.