Pytanie

Czy dla kwalifikacji leku celem odliczenia w ramach ulgi z art. 26 ust. 1 pkt 6 w związku z ust. 7a pkt 12 należy posługiwać się potocznym rozumieniem leku, czy klasyfikacją opartą na PKWiU?
Czy wobec tego odliczeniu podlegają (zalecone przez lekarza specjalistę) wyłącznie leki sklasyfikowane w PKWiU w dziale 21.20.1 czy może również: podstawowe substancje farmaceutyczne sklasyfikowane w PKWiU 21.1 (tu, np. są antybiotyki, hormony, prowitaminy - czyli wydawać by się mogło - oczywiste leki), pozostałe wyroby farmaceutyczne z PKWiU 21.20.2 (tu, np. szczepionki, opatrunki, odczynniki diagnostyczne), tzw. suplementy diety klasyfikowane w dziale 10.89.19 jako "Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane"?

Odpowiedź

Kwalifikację do leku wyznacza prawo farmaceutyczne a nie klasyfikacja PKWiU. Lekiem jest co do zasady każdy produkt leczniczy w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.

Uzasadnienie

W ramach ulgi rehabilitacyjnej unormowanej w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f., w art. 26 ust. 7a pkt 12 u.p.d.o.f. wskazano, iż za wydatki poniesione na tą ulgę uważa się m.in. wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z 14 grudnia 2011 r., IPTPB2/415-633/11-4/AK "ponieważ w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych brak jest definicji "leku" posiłkowo należy opierać się na definicjach zawartych w ustawie z 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 z późn. zm.) [dalej u.p.f. – przypis autora]". W słowniczku ustawowym zawartym w art. 2 u.p.f. wskazano na:
- lek apteczny,
- lek gotowy,
- lek recepturowy,
które oznaczają produkt leczniczy, a różnią się sposobem jego przygotowania. Z kolei, za produkt leczniczy u.p.f. rozumie substancję lub mieszaninę substancji, przedstawiana jako posiadającą właściwości zapobiegania lub leczenia chorób występujących u ludzi lub zwierząt lub podawaną w celu postawienia diagnozy lub w celu przywrócenia, poprawienia lub modyfikacji fizjologicznych funkcji organizmu poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne.
Nie wchodząc w dalsze podziały i analizy wynikające z u.p.f., należy wskazać, iż lekiem jest co do zasady każdy produkt leczniczy w rozumieniu u.p.f., w tym także hemoopatyki, produkty immunologiczne (np. szczepionki), produkty krwiopochodne, roślinne lub radiofarmaceutyczne. Odnosząc się do przykładów wymienionych w pytaniu, lekami nie będą suplementy diety, gdyż są to środki spożywcze, jak również opatrunki, odczynniki diagnostyczne. Kwalifikację do leku wyznacza prawo farmaceutyczne a nie klasyfikacja PKWiU.

Inne produkty niż leki uznane za takowe na gruncie u.p.f. nie będą mogłyby być objęte ulgą rehabilitacyjną w rozumieniu u.p.d.o.f.