Zmieniając miejsce zamieszkania i wykonując działalność gospodarczą dnia 30 grudnia 2009 r. w wyniku złożenia EDG-1 otrzymałem nowy wpis do ewidencji. W nowym urzędzie skarbowym poinformowano mnie, że utraciłem prawo do stosowania karty podatkowej, gdyż nie powiadomiłem nowego urzędu w ciągu 7 dni o zamiarze tego sposobu rozliczania się. Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 nakłada obowiązek powiadamiania urzędu o zmianach.
Czy zmiana wykazana w EDG-1 nie wystarcza?
Ponadto wydaje się, że nie wykonałem czynności opisanych w art. 40 ust. 1 mających wpływ na wysokość karty lub podałem fałszywe dane w zawiadomieniu (nie złożyłem zawiadomienia innego niż EDG-1).
Nie spełnia obowiązku zawiadomienia złożenie EDG-1. Nie jest to zawiadomienie kierowane do naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy o "jednym okienku" nie uchyliły obowiązku odrębnego zawiadamiania o zmianie danych – mających wpływ na wysokość karty podatkowej – naczelnika urzędu skarbowego.
Jeśli podatnik zmieniając miejsce prowadzenia działalności, "wpadł" w wyższe stawki karty podatkowej, to brak zawiadomienia o tym fakcie powoduje utratę prawa do opodatkowania kartą podatkową (konieczność wygaszenia decyzji o opodatkowaniu kartą podatkową).
Jeśli mimo zmiany miejsca prowadzenia działalności, stawka podatku (karty podatkowej) nie zmienia się, bądź jest niższa niż dotychczas, to brak zawiadomienia nie powoduje utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową.

Regulacje prawne dotyczące opodatkowania w formie karty podatkowej znajdują się w przepisach ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) - dalej u.z.p.d.
Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą opodatkowania. W przypadku karty podatkowej jedną z okoliczności jakie wpływają na wysokość podatku jest miejsce, w którym podatnik prowadzi działalność (ma zorganizowany zakład), z której przychody są opodatkowane kartą podatkową. Stawki karty podatkowej zależą bowiem od tego, ilu mieszkańców zamieszkuje w miejscowości, w której działalność jest prowadzona.

Przepis art. 36 ust. 1 pkt 1 lit. b) u.z.p.d. stanowi, że podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są obowiązani zawiadomić naczelnik urzędu skarbowego o zmianach, jakie zaszły w stosunku do stanu faktycznego podanego w złożonym wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, a w szczególności o zmianach: w stanie zatrudnienia, miejsca prowadzenia działalności, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby stanowisk na parkingu oraz liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych, liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych, liczby sprzedawanych posiłków domowych, liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi, liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji.

Przepis art. 36 ust. 7 u.z.p.d. stanowi, że o zmianach, o których mowa, podatnik jest obowiązany zawiadomić w formie pisemnej naczelnik urzędu skarbowego, najpóźniej w terminie siedmiu dni od powstania okoliczności powodujących zmiany.
W myśl art. 40 ust. 1 pkt 3 u.z.p.d., w przypadku gdy podatnik nie zawiadomi w terminie naczelnika urzędu skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej, bądź w zawiadomieniu poda dane w tym zakresie niezgodne ze stanem faktycznym, naczelnik urzędu skarbowego stwierdza wygaśnięcie decyzji o opodatkowaniu kartą podatkową.

Powołane przepisy statuują obowiązek zawiadomienia o tych zmianach, które mają wpływ n wysokość podatku dochodowego płaconego w formie karty podatkowej. Zmiana miejsca prowadzenia działalności może, lecz nie musi być taką zmianą.
Z pewnością nie spełnia obowiązku zawiadomienia złożenie EDG-1. Nie jest to zawiadomienie kierowane do naczelnika urzędu skarbowego. Przepisy o "jednym okienku" nie uchyliły obowiązku odrębnego zawiadamiania o zmianie danych – mających wpływ na wysokość podatku – naczelnika urzędu skarbowego.
Jak już jednak wspominano – obowiązek zawiadomienia powstał, jeśli zmieniły się dane mające wpływ na wysokość podatku. Jeśli podatnik zmienił miejsce działalności, lecz w danej miejscowości jest podobna liczba mieszkańców (nie powodująca zastosowania wyższych stawek podatku), to nie było podstaw do składania zawiadomienia.

Jeśli podatnik zmieniając miejsce prowadzenia działalności, wpadł w wyższe stawki karty podatkowej, to brak zawiadomienia o tym fakcie powoduje utratę prawa do opodatkowania kartą podatkową (konieczność wygaszenia decyzji o opodatkowaniu kartą podatkową).
Jeśli mimo zmiany miejsca prowadzenia działalności, stawka podatku (karty podatkowej) nie zmienia się, bądź jest niższa niż dotychczas, to brak zawiadomienia nie powoduje utraty prawa do opodatkowania kartą podatkową.