Od 1 stycznia 2011 r. doradców podatkowych obowiązuje punktowy system oceny podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Regulacje w tym zakresie zawarte są w rozdziale VI a Zasad Etyki Doradców Podatkowych.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych obejmuje wybrane, według potrzeb doradcy podatkowego, formy kształcenia za które przyznawane są punkty.
Krajowa Rada Doradców Podatkowych w panelu mDoradca prowadzi centralną ewidencję wypełniania obowiązku podnoszenia kwalifikacji.

Doradcy są zobowiązani do uzyskiwania potwierdzeń uczestniczenia w dopuszczalnych przez Zasady Etyki formach kształcenia (np. zaświadczeń, świadectw, certyfikatów, faktur VAT itp.) chyba że uczestniczą w szkoleniach i innych formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych (w tym także w szkoleniach e-learningowych). W takim przypadku punkty naliczane są „z urzędu”.

Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji z jednoczesnym przesłaniem uwierzytelnionych przez siebie kopii potwierdzeń uczestnictwa w tych formach kształcenia do właściwego regionalnego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego placówki pocztowej operatora publicznego.