Rada zamierza dostosować regulacje dotyczące obowiązku doskonalenia zawodowego do potrzeb doradców zgłaszanych podczas ponad dwuletniego okresu obowiązywania przepisów w tym zakresie. Krajowy Zjazd, jako najwyższy organ Izby, ma kompetencje do zmiany zasad etyki zawodowej, a przepisy o podnoszeniu kwalifikacji są ujęte w tej właśnie regulacji.

Proponuje się objęcie systemem punktowym tematyki związanej z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych, z uwagi na fakt, że doradcy podatkowi bardzo często oferują również usługi kadrowo – płacowe oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Obecnie zasady etyki nie przewidują możliwości zwalniania doradców podatkowych z obowiązku uzyskiwania punktów z uwagi na wystąpienie nadzwyczajnych okoliczności. Dlatego zaproponowano, aby na prośbę uzasadnioną trudną sytuacją życiową (np. złym stanem zdrowia lub podeszłym wiekiem), Krajowa Rada mogła w całości lub częściowo zwolnić doradcę z obowiązku uzyskiwania punktów z tytułu stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wśród innych postulatów jest doprecyzowanie zasad uzyskiwania punktów z tytułu zdania egzaminu na doradcę podatkowego, poszerzenie katalogu zdarzeń skutkujących uzyskaniem dodatkowych punktów i uznanie szkoleń zawodowych dla adwokatów, radców prawnych, biegłych rewidentów będących jednocześnie doradcami podatkowymi za kolejną punktowaną formę podnoszenia kwalifikacji. Rada zaproponuje także dokonanie korekt w zakresie wartości przyznawanych punktów w niektórych formach podnoszenia kwalifikacji.